مدیریت سود

استفاده از اکسپورت در بورس ایران

پایان‌نامه
پیش بینی روند شاخص بورس ایران توسط الگوریتم های هوشمند یادگیری ماشین

چکیده:
هدف این پژوهش پیش بینی روند شاخص بورس اوراق بهادار تهران (به اختصار شاخص کل بورس ایران) با روش های تحلیل فنی پیش بینی سهام و روش های هوشمند یادگیری ماشین است که منظور از پیش بینی روند، پیش بینی صعودی یا نزولی بودن این شاخص است. روش پیشنهادی این پژوهش، شامل مراحلی است که در ادامه می آید: ابتدا داده های مورد نیاز جمع آوری می شوند سپس به 25 روش تحلیل فنی که مورد تأیید شرکت مدیریت فناوری بورس تهران هستند، داده می شوند، سپس از میان این 25 روش ده روش با اولویت طبق روش انتخاب ویژگی کاهش ابعاد، انتخاب می شوند، خروجی این مرحله به پنج روش هوشمند یادگیری ماشین، ماشین بردار پشتیبان خطی، ماشین بردار پشتیبان هسته گوسی، درخت تصمیم، نزدیک ترین K همسایه و ساده بیز داده می شود که به منظور رسیدن به بهترین جواب روش ماشین بردار پشتیبان گوسی با الگوریتم تکاملی تبرید بهینه می شود، سپس، برای تصمیم گیری نهایی از روش پشته و رأی اکثریت استفاده شده است و در نهایت این نتیجه حاصل شد که روش رأی اکثریت با متوسط نرخ پیش بینی صحیح 97 درصد نتیجه ی بهتری به نسبت روش پشته دارد. مزایای روش پیشنهادی به این شرح است: روش پیشنهادی در استفاده از روش های تحلیل فنی محدودیتی ندارد. روش انتخاب ویژگی بر روی روش های تحلیل فنی اعمال شده و روش های تحلیل فنی با اولویت انتخاب شده اند. یک روش پیشنهادی در استفاده از خروجی های روش های تحلیل فنی با اولویت اعمال شده است. بهینه سازی دسته بندی کننده ها جهت انتخاب روش های تحلیل فنی، وفقی است. به علت جامعیت روش پیشنهادی می توان آن را برای پیش بینی روند سهام شرکت های مختلف ایرانی و غیر ایرانی نیز استفاده کرد. به منظور نشان دادن عدم وابستگی روش پیشنهادی به بورس ایران، روش پیشنهادی بر روی بورس ژاپن نیز بررسی شده است. هم چنین کل روش پیشنهادی نتیجه ی بهتری نسبت به اکثر پژوهش های مشابه ای که در این زمینه صورت گرفته است، دارد.

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد صادراتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1 دکتری حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه غیرانتفاعی قدیر، لنگرود، ایران.

چکیده

موضوع تضاد منافع بین سهامداران و مدیران و مکانیسم حاکمیت شرکتی به‌عنوان راه‌حل کاستن از هزینه‌های نمایندگی مرتبط با آن، از موضوعات مهمی بوده که به دلیل اثرگذاری آن بر عملکرد شرکت‌ها موردتوجه محققان و متخصصان بسیاری قرار گرفته است. با توجه به اینکه توسعه صادرات و ایجاد منافع مشترک اقتصادی با سایر کشورها توانسته ضمانت‌های لازم برای امنیت شرکت‌ها و کشور را فراهم کند، لذا در این پژوهش به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با گرایش صادراتی و عملکرد صادراتی پرداخته شده است و اطلاعات مالی 160 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1396، با استفاده از روش آماری در قالب یک پژوهش همبستگی و موردبررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد رابطه مثبت و معنی‌داری بین دوره تصدی مدیرعامل، روابط سیاسی و تمرکز مالکیت با گرایش صادراتی وجود دارد. همچنین بین استقلال هیئت‌مدیره و تمرکز مالکیت با عملکرد صادراتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. رابطه معنی‌داری بین دوره‌ تصدی مدیرعامل و روابط سیاسی با عملکرد صادراتی یافت نشد.

کلیدواژه‌ها

 • حاکمیت شرکتی
 • گرایش صادراتی
 • عملکرد صادراتی
 • بورس اوراق بهادار تهران

موضوعات

 • حاکمیت شرکتی در بنگاهای بین المللی

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Corporate Governance and Export Performance of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Seyed reza Seyed nezhad fahim 1
 • ُSara Behzadinia 2

1 Ph.D. in Accounting, Faculty of Humanities, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran.

The issue of the conflict of interests between shareholders and managers and the corporate governance mechanism as a solution to reduce the cost of representing it is one of the important issues that has attracted the attention of many researchers and experts due to its impact on corporate performance. Considering that export development and creating common economic interests with other countries have provided guarantees for the security of companies and the country, this study examines the relationship between corporate governance with export propensity and export performance. Financial information of 160 companies accepted in the Tehran Stock Exchange during the period 2012 to 2017, has been correlated using a statistical method in the form of a research. The results show that there is a significant and positive relationship between CEO tenure, political relationships and ownership concentration with export propensity. There is also a negative and significant relationship between board independence and ownership concentration with export performance. No significant relationship was found between CEO tenure and political relations with export performance

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporate Governance
 • Export Propensity
 • Export Performance
 • Tehran Stock Exchange

مراجع

احمدی، رضا. (1396). ارائه راهکارهای بازاریابی مبتنی بر اثربخشی برای افزایش صادرات صنعت سنگ ساختمانی ایران. نشریه علمی مهندسی منابع معدنی، 2(2)، 53-67.

اسعدی، عبدالرضا. (1395). حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های هلدینگ و تابعه در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 4(4)، 129-151.

باقر‌زادگان، رضا، خانمحمدی، محمد حامد. (1398). بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری، حاکمیت شرکتی با سرمایه‌گذاری در عملیات اصلی شرکت. مجله حسابداری مدیریت، 12(40)، 1-14.

حساس‌ یگانه، یحیی، سلیمی، محمدجواد. (1390). مدلی برای رتبه‌بندی حاکمیت شرکتی در ایران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداران مالی، 8(30)، 1-35.

حسنقلی‌پور، طهمورث، متوسلی، محمود، محمدی، شاپور، حسینی، فرشید. (1389). تأثیر برنامه‌های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی- مطالعه موردی صنعت برق. نشریه مدیریت بازرگانی، 2(5)، 21-40.

دایی کریم زاده، سعید، امام وردی، قدرت اله، شایسته، افسانه. (1393). بررسی تأثیر نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران. اقتصاد مالی، 8(29), 151-174.

رشیدی، ایرج. (1394). رابطه قابلیت‌های کسب‌وکار و عملکرد صادراتی با توجه به استراتژی محصول- موردمطالعه صنعت مواد غذایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

رضاقلی زاده، مهدیه، آقایی، مجید. (1396). فرضیه صادرات منجر به رشد: بررسی تجربی بخش صنعت به‌صورت کل و به تفکیک زیر بخش‌ها در ایران. سیاست‌های راهبردی و کلان، 5(20)، 40-60.

رضایی، شاهده، محمد زاده، امیر. (1397). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و بحران مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 10(32)، 81-88.

شورورزی، محمدرضا، خلیلی، محسن، سلیمانی، حمید، فروتن، امید. (1394). ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها بر مبنای رگرسیون فازی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 7(25)، 127-145.

عباسی، طیبه، احمدی، هانیه. (1396). توسعه مدلی برای اندازه‌گیری انسجام خط‌مشی حوزه علوم تحقیقات و فناوری در ایران. فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، 3(2)، 117-133.

عبدالهی، مهین، مشایخ، شهناز. (1390). بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(4)، 71-86.

لک، لیلا، مولایی بیرگانی، فریبرز. (1397). تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، 5(20)، 231-244.

محترم قلاتی، رحیم، موثق، مهرداد. (1397). بررسی تأثیر بازار گرایی صادرات و انطباق آمیخته بازاریابی بر عملکرد صادراتی در شهر تهران. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 10(1)، 165-186.

Abbasi, B. N., Umer, M., Shah, S. I., Tang, J., Ullah, I., Abbas, H., & Khan, I. (2019). Impact of Export Subsidies on Pakistan’s Exports. American Journal of Economics, 9(1), 11-16.‏

Bauweraerts, J., Sciascia, S., Naldi, L., & Mazzola, P. (2019). Family CEO and board service: Turning the tide for export scope استفاده از اکسپورت در بورس ایران in family SMEs. International Business Review, 28(5), 1-11.

Behyan, M., Osman, M. & Omar, A. (2015). Influence of Internationalization Orientation on Export Performance: In the Perspective of Malaysian Manufacturing Firm. Journal of Business & Industrial Marketing, 30(1), 83-95.

Chizema, A., Liu, X., Lu, J., & Gao, L. (2015). Politically connected boards and top executive pay in Chinese listed firms. Strategic Management Journal, 36(6), 890–906.

Freel, M., Liu, R., & Rammer, C. (2019). The export additionality of innovation policy. Industrial and Corporate Change, 28(5), 1257-1277.

Gill, A. & Biger, N. (2013). The Impact of Corporate Governance on Working Capital Management Efficiency of American Manufacturing Firms. Journal of Managerial Finance, 39(2), 116-132.

Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017). Political connections and related party transactions: Evidence from Indonesia. The International Journal of Accounting, 52(1), 45-63.

Kim, Y. R., & Todo, Y. (2019). Are Politically Connected Firms More Likely to Export?. Discussion papers, Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI).

Leonidou, L., Palihawadana, D., & Theodosiou, M. (2011). National export-promotion programs as drivers of organizational resources. Journal of International Marketing, 19(2), 1–29.

Lu, J., Xu, B., & Liu, X. (2009). The effects of corporate governance and institutional environments on export behaviour in emerging economies. Management International Review, 49(4), 455-478.‏

Nam, J., Liu, X., Lioliou, E., & Jeong, M. (2018). Do board directors affect the export propensity and export performance of Korean firms? A resource dependence perspective. International Business Review, 27(1), 269-280.

Sahoo, M., Babu, M. S., & Dash, U. (2019). Asymmetric effects of exchange rate movements on traditional and modern services exports: Evidence from a large emerging economy. The Journal of International Trade & Economic Development, 28(4), 508-531.‏

Shahwan, استفاده از اکسپورت در بورس ایران T.M., (2015). The Effect of Corporate Governance on Financial Performance and Financial Distress: Evidence from Egypt. Corporate Governance, 15(5), 641-662.

بورس امروز ۹ اسفند + اخبار و وضعیت

بورس امروز ۹ اسفند + اخبار و وضعیت

بازار امروز نیز با افت ۱۱۸۵۵ واحدی نسبت به روز چهارشنبه کانال ۱.۲۰۰ هزار واحد خود را از دست داد و به سطح ۱.۱۹۳.۹۷۶ واحد رسید که نسبت به روز چهارشنبه افت ۰.۹۸ درصدی را تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، ایمان کرمی، تحلیلگر بازار سرمایه، بورس امروز _شنبه ۹ اسفند ماه_ را اینگونه تحلیل می‌کند: بازار امروز نیز با افت ۱۱۸۵۵ واحدی نسبت به روز چهارشنبه کانال ۱.۲۰۰ هزار واحد خود را از دست داد و به سطح ۱.۱۹۳.۹۷۶ واحد رسید که نسبت به روز چهارشنبه افت ۰.۹۸ درصدی را تجربه کرد و بخش عمده از بازار در صف فروش بود و به صورت کامل نقد شوندگی خود را از دست داده است.

شاخص هم وزن نیز با افت ۱۰۱۰ واحدی به سطح ۴۳۳.۳۸۵ واحد رسید که نسبت به روز چهارشنبه افت ۰.۲۳ درصدی را تجربه کرد. شاخص کل فرابورس نیز با افت ۱۳۰ واحدی به سطح ۱۶.۹۸۶ واحد رسید. ارزش معاملات بازار بورس برابر با ۳۸.۶۳۶ میلیارد ریال و ارزش معاملات بازار فرابورس برابر با ۵۶.۹۷۸ میلیارد ریال بود.

بازاری که گویا اصلاحش تمامی ندارد؛ نه نرخ دلار افت چندانی داشته و شرایط سیاسی اقتصادی تغییر کرده و بلکه قیمت‌های جهانی نیز با رشدهای بسیار قابل ملاحظه‌ای روبروی بوده است اما سرمایه گذاران نسبت به آینده بازار امیدوار نیستند.

هرچه که در خصوص وضعیت مناسب بنیادی شرکت‌ها اطلاع رسانی شود هیچ تأثیری ندارد، تنها بازاری که دچار چنین افت قیمتی شده است بازار بورس است و هر روز وضعیت سرمایه‌های مردم وخیم‌تر می‌شود؛ اینقدر تصمیم‌های مختلف گرفته شده اما همچنان هیچ کدام مؤثر نیست.

نمادهای تأثیرگذار بر روند معاملات امروز بازار

بورس امروز ۹ اسفند + اخبار و وضعیت

نمادهای تأثیر گذار بر بازار فرابورس

بورس امروز ۹ اسفند + اخبار و وضعیت

نمادهای پر تراکنش در بازار بورس

بورس امروز ۹ اسفند + اخبار و وضعیت

نمادهای پر تراکنش در بازار فرابورس

بورس امروز ۹ اسفند + اخبار و وضعیت

بیشترین سطح عرضه و تقاضا در بازار بورس

بورس امروز ۹ اسفند + اخبار و وضعیت

بیشترین سطح عرضه و تقاضا در بازار فرابورس

بورس امروز ۹ اسفند + اخبار و وضعیت

نگاهی به بازار فولاد جهانی

قیمت‌ها در دریای سیاه: بیلت ۵۷۰ دلار، ورق گرم ۷۲۵ دلار و ورق سرد ۸۵۵ دلار. این نرخ‌ها در بازار بورس کالا تأثیر خواهد داشت، برای فعالان بازار بسیار عجیب است که این سطح از قیمت‌های جهانی و نرخ دلار آزاد ۲۵۶,۰۰۰ ریال سهم‌ها در صف فروش هستند.

بورس امروز ۹ اسفند + اخبار و وضعیت

بررسی شرکت ذوب آهن اصفهان

بورس امروز ۹ اسفند + اخبار و وضعیت

ذوب‌آهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترین تولید کننده محصولات طویل در خاورمیانه است که با ظرفیت ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن فولاد، انواع مقاطع فولادی ساختمانی و صنعتی را تولید می‌کند. کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در سال ۱۳۵۰ به بهره برداری رسید. این کار خانه که در جنوب غربی استان اصفهان قرار دارد، نقش مهمی در شکل گیری دیگر صنایع فولادی ایران ایفا نمود و به همین دلیل، لقب مادر صنعت فولاد کشور را دارد.

محصولات کارخانجات این شرکت به بیش از ۲۳ کشور اروپایی، آسیایی و آفریقایی صادر می‌شود و در بازار داخل این محصولات در پروژه‌های بزرگی همچون برج میلاد تهران، نیروگاه هسته‌ای بوشهر، سدهای بزرگ و مترو مورد استفاده قرار گرفته ضمن اینکه ریل‌های تولیدی این شرکت به زودی در توسعه خطوط راه آهن ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ایران در قرون و اعصار گذشته، از جهت آشنایی با نحوه تولید آهن و فولاد، همسطح و همتراز دیگر جوامع و تمدن‌های بزرگ بود. اما در سه قرن اخیر به لحاظ افزایش سرعت تحولات در زمینه تکنولوژی تولید فولاد در کشورهای صنعتی و نیاز روزافزون به محصولات فولادی، ایران در زمره وارد کنندگان محصولات فلزی قرار گرفت و ایجاد یک کارخانه ذوب آهن به عنوان صنعت مادر و یک آرمان ملی از دوره قاجار مطرح بود که همواره با موانع متعددی از جمله مشکلات سیاسی خارجی و داخلی و محدودیت‌های مالی مواجه بود.

تا اینکه در چهارچوب پروتکل همکاری‌های فنی و اقتصادی بین دولت ایران و شوروی سابق، احداث کارخانه ذوب آهن مورد توافق قرار گرفت و موافقت نامه‌ای به امضا رسید که در ۲۳ دی ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس رسید. یکی از اصول این توافق نامه همکاری دولت شوروی در زمینه احداث کارخانه ذوب آهن در ایران بود.

بر همین اساس شرکت ملی ذوب آهن ایران قراردادی با مؤسسه (تیراژ پروم اکسپورت شوروی) برای تهیه طرح و تجهیزات لازم کارخانه و تجهیز معادن سنگ آهن و زغال سنگ و سنگ آهک منعقد کرد. کارشناسان شوروی با توجه به محدودیت منابع مالی و مواد اولیه خصوصاً ذخایر شناخته شده زغال سنگ، ظرفیت کارخانه را در فاز اول ۵۵۰ هزار تن فولاد در سال تعیین کردند که مورد موافقت قرار گرفت.

عملیات اجرایی ساخت واحدهای مختلف کارخانه از سال ۱۳۴۶ آغاز و با ایجاد کارگاه‌های کک سازی، اگلومراسیون و کوره بلند شماره ۱ در نیمه اول دی ماه ۱۳۵۰، بهره برداری از مجتمع با تولید چدن آغاز شد و تولید محصولات فولادی نیز با راه اندازی بخش فولاد سازی و مهندسی نورد در دی ماه ۱۳۵۱ با ظرفیت ۵۵۰ هزار تن در سال شروع شد. متعاقب آن در سال ۱۳۵۱ کارهای ساختمانی و اجرایی طرح توسعه برای رسیدن به ظرفیت ۹۰۰/۰۰۰ /۱ تن فولاد در سال با احداث کوره بلند شماره ۲ و توسعه بخش‌های مختلف آگلومراسیون، کک سازی، فولاد سازی، نورد و. شروع گردید. و عملیات ساختمانی کمپلکس چدن در سال ۱۳۵۷ به اتمام رسید.

به دلیل اشکالات موجود در طراحی ماشین‌های ریخته گری مداوم روسی، فولادسازی به عنوان گلوگاه و محدود کننده تولید بود که در همین رابطه از سال ۱۳۶۷ نصب دو ایستگاه ریخته گری مدرن از کشور ایتالیا شروع و در سال ۱۳۶۹ بهره برداری کامل از کمپلکس فولاد تا مرز ظرفیت اسمی انجام پذیرفت.

اگرچه در دوران جنگ تحمیلی در ذوب آهن نیز همچون دیگر صنایع روند رسیدن به اهداف طرح توسعه در حد مطلوب نبود ولی پس از اتمام جنگ این کارخانه با به کارگیری امکانات خود توانست به مرز تولید ۰۰۰/۰۰۰ /۲ تن یعنی بیش از ظرفیت نصب شده تجهیزات خود برسد. در ادامه به دنبال مطالعات انجام شده، اجرای بازسازی جامع و همه جانبه در دستور کار کارخانه قرار گرفت و با تکیه به توانمندی‌های موجود در نیروهای متخصص سعی شد ضمن استفاده از ظرفیت بازسازی با کمترین هزینه و اتلاف وقت اقدام به افزایش ظرفیت تولید واحدها نموده، تنوع محصولات را اضافه کرده و همچنین کیفیت آنها را بهبود بخشید.

سنگ آهن پس از استخراج از معادن از طریق جاده و ریل به انبارهای شرکت منتقل می‌گردد که بخشی از آن برای تولید آگلومره به واحد آگلومراسیون انتقال داده شده و بخشی از آن به طور مستقیم وارد کوره بلند برای تولید چدن می‌گردد.زغال سنگ نیز همانند سنگ آهن از معادن بوسیله ریل و جاده به سیلو های شرکت انتقال داده شده و به واحد کک سازی برای تولید کک فرستاده می‌شود. کک تولیدی سوخت اصلی واحد کوره بلند برای احیا سنگ آهن و تولید چدن می‌باشد.برای بدست آوردن فولاد خام چدن تولیدی بخش کوره بلند به واحد کنورتور فولادسازی انتقال می‌یابد، فولاد خام تولیدی در مرحله ریخته گری تبدیل به شمش گردیده و برحسب برنامه تولید و فروش شرکت به واحدهای نورد برای تولید محصولات نهایی از قبیل ریل، تیرآهن، کلاف و.. فرستاده و بخشی از آن نیز تحت عنوان شمش کالایی به فروش می‌رسد

پروژه‌های زیست محیطی:

بورس امروز ۹ اسفند + اخبار و وضعیت

فرایندهای مورد استفاده در صنایع فولاد، ماهیتاً می‌توانند باعث انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلاینده‌ها در محیط زیست شوند، مگر آنکه اینگونه صنایع، با جدیت و متعهدانه، در زمینه بهبود شرایط زیست‌محیطی فرایندهای تولید و کاهش انتشار آلاینده‌ها و گازهای گلخانه‌ای فعالیت نمایند. محیط زیست خانه بزرگی است که همه ما انسان‌ها در آن زندگی می‌کنیم. بهداشت و حفظ و بقای محیط زیست، وظیفه تک تک ما انسان‌ها است و واحد بزرگ صنعتی همچون ذوب‌آهن نمی‌تواند در این زمینه بی تفاوت باشد.

از این رو است که طی سال‌های گذشته پروژه‌های زیست‌محیطی متعددی در ذوب‌آهن اصفهان به مرحلۀ اجرا در آمده و یا در برنامه پروژه‌های حال و آتی می‌باشد. عناوین برخی از این پروژه‌ها عبارتند از آسپیراسیون کوره بلند شماره ۱، کاهش میزان غبار در گاز خروجی کنورتورهای بخش فولادسازی تا میزان استاندارد، کاهش CO در خروجی کنورتورهای بخش فولادسازی تا میزان استاندارد، تصفیه‌خانه پساب صنعتی غیر سمی به ظرفیت ۷۷۰ متر مکعب در ساعت، انتقال پساب زرین‌شهر جهت آبیاری فضای سبز غیر مثمر اطراف کارخانه و حومه زرین‌شهر به میزان ۲۱۶ متر مکعب در ساعت، پروژه پنجگانه زیست محیطی بخش آگلومراسیون، مشعل‌های سوزاننده گازهای اضافی کک و کوره‌بلند اندازه‌گیری، پایش و نمایش مقادیر آلاینده‌ها (به طور On Line)در محیط ذوب‌آهن، ایجاد بیش از ۱۶۰۰۰ هکتار فضای سبز در فضای داخل و اطراف شرکت به عنوان بزرگترین جنگل مصنوعی کشور و یکی از مؤثرترین راه‌های جذب co2 محیط.

طرح‌ها و پروژه‌های توسعه، بازسازی و نوسازی

پروژه تولید ریل، با عنایت به تفاهم‌نامه تیرماه ۱۳۹۳ وزیران محترم صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی در خصوص تولید ریل ملی در شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان، مقرر گردید به منظور تأمین نیازهای ریلی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در فاز نخست این پروژه، به منظور تولید ریل UIC60 (برای اولین بار در کشور) و تیرآهن بال پهن، کارگاه نورد ۶۵۰ ذوب‌آهن تجهیز و بازسازی گردد. پس از بررسی و مطالعات دقیق، اجرای این پروژه با مشارکت پیمانکارانی از آلمان و ایران آغاز گردید و مطابق برنامه زمانی پروژه، فاز اول در شهریور ۹۵ با حضور معاون اول محترم ریاست جمهوری بهره برداری آغاز شد.

گوگرد زدایی از چدن مذاب، با احداث واحد گوگرد زدایی از چدن مذاب در قسمت میکسر کارگاه فولادسازی موجود کارخانه، امکان تولید فولاد خام کیفی و در نهایت محصولات خاص نوردی فراهم شد.

ایستگاه ریخته‌گری شماره ۵، با احداث یک ماشین ریخته گری مداوم ۶ شاخه به ظرفیت یک میلیون تن شمش فولادی در محدوده واحد ریخته گری موجود، نسبت به جذب چدن تولیدی کوره بلندهای فعلی به صورت کامل اقدام شد و در شهریور ۹۵ با ۱۷ ذوب (روزانه) با حضور معاونت محترم ریاست جمهوری افتتاح شد.

کارگاه اکسیژن جدید به ظرفیت h۲۵۰۰۰ Nm۳، دستیابی به تولید سالانه ۳.۶ میلیون تن فولاد در ذوب‌آهن، مستلزم توسعه و افزایش تولیدات گازهای فرآیندی مانند اکسیژن، ازت و آرگون می‌باشد. بدین منظور، احداث کارگاه اکسیژن جدید در دستور کار اجرا قرار گرفته است. در این پروژه، یک واحد جدایش هوا به منظور جداسازی گازهای اکسیژن، ازت و آرگون از هوا با پیشرفت ۵۷ درصد در حال احداث است. محصولات این کارگاه شامل ۲۵۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعت گاز اکسیژن، ۱۸۰۰۰ نرمال متر مکعب گاز ازت و ۹۰۰ نرمال متر مکعب مایع آرگون خواهد بود.

تزریق پودر زغال، با اجرای این پروژه امکان دریافت زغال کک نشو (زغال با کیفیت پایین) و انجام فرآیند خرد کردن، گرما دهی بمنظور حذف رطوبت و پودر کردن میکرونی جهت شارژ در کوره بلند با هدف کاهش مصرف کک متالورژی فراهم می‌گردد و مطابق برنامه زمانی پروژه اواخر ۹۶ به بهره برداری می‌رسد.

گندله سازی، جهت تغییر شارژ کوره بلند از سنگ آهن و آگلومره به گندله و آگلومره که افزایش بهره‌وری کوره بلند را در پی دارد در حال اجراست و در نیمه اول سال ۹۷ به بهره برداری می‌رسد.

بورس امروز ۹ اسفند + اخبار و وضعیت

بورس امروز ۹ اسفند + اخبار و وضعیت

بورس امروز ۹ اسفند + اخبار و وضعیت

بورس امروز ۹ اسفند + اخبار و وضعیت

بورس امروز ۹ اسفند + اخبار و وضعیت

بورس امروز ۹ اسفند + اخبار و وضعیت

آخرین گزارش ماهانه ذوب آهن

بورس امروز ۹ اسفند + اخبار و وضعیت

پیش بینی سود شرکت (سامانه کدال)

بر اساس پیش بینی سود شرکت نسبت پی بر ای تحلیلی با فرض قیمت ۳,۹۸۳ ریال روز جاری عدد ۱۶ واحد خواهد بود.

پاسخ وزارت صمت به سازمان بازرسی کل کشور درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

پاسخ وزارت صمت به سازمان بازرسی کل کشور درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرو رسانه‌ای شدن یکی از نامه‌های معمول نهادهای نظارتی به این وزارتخانه، به‌منظور تنویر افکار عمومی، بخشی از نامه وزارت صمت به سازمان بازرسی کل کشور درباره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را منتشر کرد.

به گزارش ایرنا از وزارت صمت با توجه به برخی نقایص سیاست‌گذاری درگذشته که در ارائه خدمات فروش خودرو بروز کرد، نابسامانی‌های گسترده‌ای در پیش‌فروش خودرو، فروش خودرو، شفافیت مراحل فروش، عرضه مکفی و سایر موضوعات در این حوزه به وجود آمد که منجر به شکایات، اعتراضات و تجمعات متعدد متقاضیان شده و پرونده‌های متعدد قضائی در این حوزه شکل گرفت. از این‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید مدیریتی تصمیم گرفته نسبت به ساماندهی وضعیت فروش خودرو در کشور اقدام کرده و این درحالی است که دستگاه‌های نظارتی و قضائی نیز در جلسات مختلف بر سیاست‌گذاری و ساماندهی وضعیت فروش خودرو تأکید داشته و تکالیفی را به این وزارت‌خانه ابلاغ کردند.

لذا باتوجه به سیاست اصلاحی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی خدمات فروش خودرو و تأکید دستگاه‌­های قضائی و نظارتی که در فوق به آن اشاره شد، موضوع سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شد تا عرضه خودرو کلیه خودروسازان از تاریخ ۱۸/۲/۱۴۰۱ صرفاً از طریق سامانه متمرکز تخصیص خودرو صورت پذیرد.

از اهداف استقرار این سامانه، ضمن ایجاد شفافیت در تخصیص و قرعه‌­کشی، فراهم کردن امکان عرضه متمرکز و عادلانه برای کلیه خودروهای تولیدی است. همچنین در این ابلاغیه تصریح شد تمهیدات لازم برای قرعه­‌کشی حداکثر تا تاریخ ۲۵/۲/۱۴۰۱ فراهم آید.

فرآیند نظارت سازمان حمایت مصرف­‌کنندگان و تولیدکنندگان

لازم به ذکر است، باتوجه به محدودیت‌­های تأمین مالی صنعت خودرو و لزوم تأمین نقدینگی فوری برای خودروسازان از محل فروش خودرو، مقرر شد مراحل فروش سریعاً عملیاتی شده و از این‌­رو یکی از نرم افزارهای موجود برای قرعه­‌کشی متمرکز استفاده شد. لذا از بین دو نرم افزار متعلق به سایپا و ایران خودرو و بررسی قابلیت آنها، نرم افزار شرکت سایپا که توسط شرکت مگا طراحی شده و توسعه یافته و قبلاً هم مورد استفاده شرکت ایران خودرو و سایر شرکت­‌ها بود به عنوان گزینه اولیه انتخاب شد.

در این مرحله با توجه به عدم آمادگی سازمان حمایت مصرف­‌کنندگان و تولیدکنندگان برای شروع کار، معاونت صنایع حمل و نقل و دفتر صنایع خودرو، با توجه به ضرورت تسریع مراحل استفاده از اکسپورت در بورس ایران اجرای کار، پیگیری­‌های لازم را به عمل آوردند و نامه سازمان حمایت که مورد اشاره سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته ناظر به همین موضوع است و تأکید داشته مراحل آغازین کار از طریق معاونت صنایع حمل و نقل دنبال شده ولی قطعاً ادامه کار با محوریت و نظارت سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان دنبال شده و خواهد شد.

باتوجه به واگذاری این مأموریت به سازمان حمایت مصرف­‌کنندگان و تولیدکنندگان، طی هماهنگی‌­های به عمل آمده با سایر بخش‌­های وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات زیر صورت پذیرفت:

طی 2 جلسه با حضور کلیه بخش‌­های ذی­ربط و نهادهای ناظر که در محل معاونت صنایع حمل و نقل تشکیل شد، موضوعات زیر تصمیم­‌گیری و جمع‌­بندی شد.

فرآیند اجرای کار
- زمانبندی ثبت نام و قرعه کشی
- نحوه قرعه­‌کشی توسط خودروسازان (بخش اجرایی)
- میزان خودرو تخصیص یافته به هر خودروساز
- نرم افزار مورد استفاده برای قرعه کشی
- چگونگی تحویل خودرو به برندگان توسط خودروسازان

همچنین تصمیم‌­گیری شد در فاصله قرعه‌کشی و تخصیص بعدی، درصورت نیاز، نرم افزار دیگری با نظارت سازمان حمایت مصرف­‌کنندگان و تولیدکنندگان تحلیل، استفاده از اکسپورت در بورس ایران طراحی و ایجاد شود.

برای اجرایی شدن مرحله اول، جلسه‌­ای در سازمان حمایت مصرف­ک‌نندگان و تولید­کنندگان در تاریخ ۸/۳/۱۴۰۱ برگزار و تصمیم‌­گیری شد باتوجه به لزوم انجام اولین مرحله قرعه‌­کشی توسط خودروسازها و از طرفی آمادگی و تسلط شرکت سایپا، این مرحله از قرعه کشی در شرکت سایپا برای کلیه خودروسازان انجام شود.

به گزارش ایرنا، قرعه‌­کشی اولین مرحله تخصیص یکپارچه خودرو با حضور رییس سازمان حمایت مصرف­‌کنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگان خودروسازها و نهادهای ناظر در تاریخ ۹/۳/۱۴۰۱ از ساعت ۹ الی ۱۵ بعداز ظهر برگزار و فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو تعیین شد.

فهرست منتخبان اصلی و منتخبان رزرو با اطلاع و تأیید رییس سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان در سامانه بارگذاری و دو فهرست برای کلیه خودروسازان جهت شروع عملیات اجرایی ابلاغ شد.

انتشار فهرست رزرو با عنوان منتخب

براساس نامه ارسالی آن مقام محترم، منشاء بروز خطای صورت گرفته ناشی از عدم برنامه‌­ریزی لازم، فقدان زیرساخت­‌های فنی به منظور تحلیل طراحی و پیاده سازی و پشتیبانی سامانه یکپارچه فروش عنوان شده که از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، عوامل زیر می‌تواند به عنوان بروز این خطا ذکر شود:

جدید بودن فرآیند و روش اجرا

با توجه به ابعاد گسترده این سیاست و ضرورت عملیاتی شدن آن، قاعدتاً تا زمان تثبیت کامل و حل و فصل کلیه چالش­‌های پیش‌­روی این فرآیند، ممکن است تغییراتی متناسب با اجرای هر مرحله به وجود بیاید که امری طبیعی است. به عنوان مثال اگر در ابتدا، صرفاً فهرست برندگان ابلاغ می‌­شد و در مرحله دوم نیز فهرست افراد رزرو اعلام می‌­شد مسئله‌­ای حادث نمی­شد، کما این­که در مراحل ابتدایی اجرای قرعه­‌کشی توسط خودروسازها نیز مسائل فرآیندی پیش آمده بود.

عدم دقت کافی در کنترل فهرست نهایی متقاضیان برنده و رزرو

جهت قرعه­‌کشی در فهرست ثبت نامی ترتیب افراد ثبت نام شده با حضور نهادهای نظارتی به صورت تصادفی جابه‌­جا می­شود. قرعه­‌کشی روی فهرست جدید انجام می‌­شود. فهرست افراد منتخب باتوجه به تخصیص خودرو به همه آنها نیاز به مرتب کردن نداشته، لیکن فهرست افراد رزرو باید به ترتیب اولویت منظم می‌­شد. در نتیجه اعلام ۱۲ هزار و ۱۹۳ نفر افراد رزرو به ترتیب اولویت نبوده و لازم بود این فهرست مرتب می‌­شد.

از آنجا که کل فهرست افراد رزرو ۶۶ هزار نفر بود و از طرفی به دلیل توانمندی افزایش عرضه خودرو توسط کلیه شرکت­های خودروساز و امکان تأمین آن، تصمی‌م­گیری شد خودرو به کل منتخبین رزرو تعلق گیرد که این اقدام از تاریخ ۲۵/۳/۱۴۰۱ اجرایی می­‌شود.

با توجه به موارد ذکر شده، اجرای این سیاست و راه اندازی سامانه نظارتی تخصیص خودرو که زیر نظر سازمان حمایت مصرف­‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می­‌کند، مزایای متعددی دارد که از میان آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

افرادی که در قرعه کشی یک خودروساز ثبت نام می کردند، امکان ثبت نام در قرعه کشی خودروساز دیگر را نیز داشتند، لذا تعداد ثبت نام کنندگان در هر دوره قرعه کشی به مراتب بیشتر و برخلاف آن شانس مصرف کنندگان واقعی کمتر می‌­شد.

لازم به ذکر است، در یک دوره ثبت نام شرکت ایران خودرو، برای تخصیص۵۰ هزار دستگاه خودرو،۱۱ میلیون نفر (طبق ادعای این شرکت) ثبت نام کردند، در صورتی که در این دوره برای ۱۷۶ هزار دستگاه خودرو ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیون نفر ثبت نام کردند.

با توجه به نبود سازوکار مدیریت عرضه خودرو، عرضه غیرشفاف و قطره چکانی خودروسازان در فواصل کم قرعه­کشی، شائبه مهندسی عرضه را در ذهن مصرف­‌کنندگان متبادر می ساخت که با این اقدام، عملا ًامکان مدیریت عرضه برای تغییر قیمت در بازار وجود نخواهد داشت.

امکان بررسی اطلاعات هویتی متقاضیان در این سامانه یکپارچه، توسط سامانه شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عملیاتی شدن این امکان و بررسی هویتی ثبت نام کنندگان، ۱۵ هزار نفر از منتخبین اصلی حذف شدند.

امکان تغییر اطلاعات ثبت نام شدگان در روش قبلی توسط نمایندگی­‌های فروش، امکان ایجاد واسطه­‌گری را افزایش می­‌داد که در روش فعلی این موضوع حذف شده است.

با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و طرح جوانی، یکی از مهمترین ابزارهای اجرای قانون که وزارت صمت را مکلف به اجرای آن کرده، با استفاده از این سیاست فراهم می شود. این درحالی است که اجرای قانون در خودروسازان اصلی با تأخیر و در خودروسازان خصوصی اجرا نشده بود.

شفاف سازی عرضه خودرو در کلیه خودروسازان به ویژه خودروسازان بخش خصوصی فراهم شده است. تاکنون در خودروسازان بخش خصوصی باوجود بالابودن میزان تقاضا نسبت به عرضه، هیچگونه قرعه کشی برای تخصیص خودرو انجام نمی شد و از طرفی درصدی از عرضه نیز به صورت انتخابی توسط خودروساز و به صورت غیرشفاف عمل می شد.

امکان نظارت بر میزان فروش خودروسازان وجود نداشت و بسیاری از خودروسازان بیشتر از توان تولید خود، تعهداتی را ایجاد می کردند که این امر در گذشته سبب بروز نارضایتی های بسیار زیاد شده بود که با اجرایی شدن این سیاست و عملیاتی شدن سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، تعهدات شرکت ها متناسب با میزان فروش و تولید آنها قابل رصد و نظارت می باشد.

امکان رصد انجام تعهدات خودروسازان در حوزه فروش، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فراهم شده استفاده از اکسپورت در بورس ایران و این سازمان نظارتی می­تواند مأموریت رعایت حقوق مصرف­ کننده را دنبال کند.

حذف تدریجی قرعه کشی

با اجرای این سیاست در اولین مرحله، از ۱۱۵ روش فروش، ۵۵ طرح به ظرفیت نهایی نرسید. به بیان دیگر ۴۸ درصد از روش‌­های فروش در مرحله بعد از شمول قرعه کشی خارج می شود. لذا با اجرای کامل این سیاست می توان زمینه حذف قرعه کشی خودرو را فراهم کرد.

امکان مدیریت بازار و کاهش قیمت‌­ها

با توجه به افزایش عرضه یکپارچه خودرو و کاهش تقاضای غیرموثر، قیمت خودرو در بازار در اولین دوره اجرا کاهنده بود. لذا می‌­توان امید داشت با اجرای کامل این سیاست و ثبات مولفه­‌های کلان اقتصادی در کشور (به ویژه نرخ ارز)، برنامه­‌ریزی برای کاهش قیمت عملیاتی شود و این درحالی است که سازمان بازرسی کل کشور در نامه ارسالی به این وزارتخانه، افزایش قیمت درصورت ایجاد سامانه را پیش­بینی کرده بود.

امکان نظارت برخط

با اجرایی شدن این سامانه قابلیت نظارت برخط و رصد تخلفات احتمالی فراهم می شود، به عنوان مثال در مورد فهرست رزرو در این دوره، اشکال در لیست رزرو در عرض چند ساعت مشخص و نسبت به رفع آن اقدام شد.

درخاتمه ضمن تشکر از تذکرات آن نهاد محترم نظارتی جهت رفع اشکال و ایجاد رضایتمندی در سطح جامعه باید تأکید گردد که اجرای کامل این سیاست راهبردی و عملیاتی شدن کامل سامانه یک پروژه بزرگ ملی محسوب شده و می­بایست در زمانبندی منطقی به صورت کامل پیاده­سازی و اجرایی گردد.

لذا در این دوره و در مقایسه با ۱۷۶ هزار نفری که خودرو به آنها تخصیص یافته وجود برخی اعتراضات طبیعی است، هرچند رویکرد این وزارت به گونه­‌ای است که وجود حتی یک اعتراض را نیز قابل قبول ندانسته و خود را مکلف و موظف می‌­داند نسبت به حل مسائل ذی­نفعان به ویژه مردم در اسرع وقت اقدام کرده و در این رابطه پاسخگو باشد.

ریزش شدید تولید خودروهای ناقص/ محقق شدن یکی از فرامین ۸ ماده‌ای رییس‌جمهور

ریزش شدید تولید خودروهای ناقص/ محقق شدن یکی از فرامین ۸ ماده‌ای رییس‌جمهور

تهران- ایرنا- واکاوی عملکرد تولید دو خودروساز بزرگ کشور حاکی از کاهش ۶۴ درصدی آمار خودروهای ناقص انباشته در کف پارکینگ آنها از ابتدای امسال تا پایان هجدهمین روز از خرداد ماه است؛ آماری که محقق شدن یکی استفاده از اکسپورت در بورس ایران از فرامین هشت ماده‌ای رییس‌جمهور را نوید می‌دهد.

به گزارش ایرنا، آمار خودروهای ناقص انباشته در کف پارکینگ ایران‌خودرو و سایپا در ۸۰ روز نخست امسال به ۴۸ هزار و ۸۷۲ دستگاه رسید.

این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۵ هزار و ۶۷۴ دستگاه بوده است. بنابراین کاهش ۶۴ درصدی در این زمینه به ثبت رسید.

در این میان، ۲۴ هزار و ۱۶۶ دستگاه از خودروهای ناقص مربوط به گروه صنعتی ایران‌خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور و کاهش ۶۱ درصدی آمارها در این زمینه است. آبی‌های جاده‌مخصوص در مدت مشابه سال گذشته ۶۱ هزار و ۷۳۳ دستگاه خودروی ناقص داشتند.

همچنین ۲۴ هزار و ۷۰۶ دستگاه از خودروهای ناقص سهم گروه خودروسازی سایپا است که در مقایسه با ۷۳ هزار و ۹۴۱ دستگاه خودروی ناقص در ۸۰ روز ابتدایی سال ۱۴۰۰، کاهش ۶۷ درصدی نشان می‌دهد.

به گزارش ایرنا، در بند (۳) از فرامین هشت ماده‌ای رییس‌جمهور که در ۱۱ اسفندماه پارسال صادر شده بود، تصریح شده است: نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر در مدت ۲ ماه اقدام شود.

ریزش شدید تولید خودروهای ناقص/ محقق شدن یکی از فرامین ۸ ماده‌ای رییس‌جمهور

بر پایه این گزارش، جمع تولید خودروهای کامل دو خودروساز بزرگ کشور در مدت یاد شده به ۱۲۱ هزار و ۴۸۲ دستگاه رسید که در هم‌سنجی با پارسال رشد ۲۳۶ درصدی نشان می‌دهد.

سهم ایران‌خودرو ۵۲ هزار و ۳۹ دستگاه و سهم سایپا ۶۹ هزار و ۴۳۳ دستگاه است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ترتیب رشد چشمگیر ۴۶۱ درصدی و ۱۵۹ درصدی نشان می‌دهد.

با احتساب تولیدات ناقص، در مجموع کل تولیدات شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا تا هجدهم خردادماه امسال ۱۶۰ هزار و ۶۸۰ دستگاه بود که در مقایسه با برنامه تولید تا تاریخ مذکور (یعنی ۱۸۸ هزار و ۱۴۵ دستگاه) ۸۶ درصد برنامه محقق شده است.

همچنین در مدت یاد شده ۱۹۶ هزار و ۲۷۳ دستگاه خودرو تحویل مشتریان شد که حاکی از رشد ۳۵ درصدی است.

تعهدات معوق این دو خودروساز ۱۷ هزار و ۶۶۱ دستگاه است که افت ۷۰ درصدی در هم‌سنجی با پارسال نشان می‌دهد.

فرمان ۸ ماده‌ای رییس‌جمهور در حوزه خودرو

۱- در حوزه تولید؛

الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.

ب) سازوکارهای لازم به‌منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.

پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.

۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم شود.

۳- نسبت به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر در مدت ۲ ماه اقدام شود.

۴- به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف مدت سه ماه رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

۵- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به‌منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم؛

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن انجام شود.

ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش‌فروش شده باید بدون تأخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود.

پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

۶- به‌منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

۷- به‌منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛

الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسوول موظف‌اند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به‌ویژه قطعات پرمصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند.

ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با سه سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

۸- واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر در مدت ۶ ماه به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.

بر پایه این گزارش، معاون اول رییس‌جمهور، مسوول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه خواهد بود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا