مدیریت سود

روانشناسی چرخه های بازار چیست؟

بررسی ارتباط بین چرخه‌های سهام و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران؛ رویکرد شاخص‌های سرریز

در این مقاله روابط پویای بین چرخه‌های سهام و چرخه‌های تجاری در ایران با استفاده از رویکرد شاخص سرریز دیبولد و ایلماز (2012: 59) مورد بررسی قرار می‌گیرد. واکنش‌های پویا بین چرخه‌های سهام و تجاری به وسیله روش تخمین پنجره چرخش و نقشه‌های سرریز مورد بررسی قرار گرفته است. از داده‌های تولید ناخالص داخلی به عنوان چرخه تجاری و از شاخص قیمت سهام کل، سهام صنعت و سهام مالی به عنوان شاخص در چرخه‌های سهام استفاده شده است که در آن داده‌ها به صورت فصلی و در طی سال‌های 1396-1377 می‌باشند. در این تحقیق بررسی رابطه بین چرخه‌های سهام و چرخه‌های تجاری همراه با متغیرهای نقدینگی، درآمدهای نفتی و نرخ ارز بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اثرات سرریز کل در طول دوره‌های رکود اقتصادی افزایش می‌یابد و همچنین چرخه تجاری، درآمدهای نفتی و نقدینگی تأثیر گذارترین بازار بر دیگر بازارها است و چرخه سهام مالی، سهام صنعت و سهام کل و نقدینگی تأثیرپذیرترین بازار از دیگر بازارها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

 • چرخه‌های تجاری
 • چرخه‌های سهام
 • شاخص‌های سرریز دیبولد و ایلماز
 • روش تخمین پنجره چرخش

20.1001.1.22285954.1400.11.42.3.5

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Relationship between Business Cycles and Stocks Cycles in Iran: Spillover Index Approach

نویسندگان [English]

 • Leila Gholami Heidariani 1
 • Reza Ranjpour 2
 • Firoz Fallahi 2

In this study, we investigate the relationship between stocks cycles and business cycles in Iran, using the spillover index approach of Diebold and Yilmaz (2012, 59). The dynamic interaction between financial cycles and business cycles is used by rolling window estimation and spillover plots. We use data of GDP cycles as business cycle and also data of total stock price index, the stock price index in industry and the stock price index in finance based on quarterly data during 1998Q3-2018Q1. We have investigated the relationship between business cycle and stocks cycles along with exchange rate, oil incomes and liquidity. The results show that the total spillovers index increases in during periods of economic recessions. Also, the business cycle, oil cycle and exchange rate cycle are more impressionable market and the total stock, industry stock, finance cycle and liquidity cycle are more influential market than other markets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • business cycle
 • stock cycle
 • spillover index
 • rolling window estimation

مراجع

انصاری، فاطمه (1396). "مطالعه تأثیر سیکل‌های تجاری بر شاخص‌های مالی بورس در ایران". سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، روانشناسی و علوم اجتماعی، هجدهم اسفند،

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حساب‌های ملی، جداول داده ستانده و داده‌هاس سری‌های زمانی اقتصادی، www.cbi.ir.

حسن زاده، علی و احمدیان، اعظم (1388). "اثر توسعه بازار بورس بر رشد اقتصادی". فصلنامه پول و اقتصاد، شماره دوم، 52-31.

حسینی، سید مهدی و علیقلی، منصوره (1396). "چگونگی اثرگذاری نوسانات شاخص قیمت سهام بر تغییرات رشد اقتصادی در ایران (1396-1371)". فصلنامه اقتصاد مالی، دوره 11، شماره 41، 224-201.

دایی کریم‌زاده، سعید؛ شریفی رنانی، حسین و قاسمیان مقدم، لطفعلی (1392). "اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت سهام بانک‌ها". مجله اقتصادی، شماره‌های 11 و 12، 90-65.

سارنج، علیرضا؛ رامشینی، محمود؛ علوی نسب، سیدمحمد و ندیری، محمد (1396). "تحلیل دوره‌های رونق و رکود بازار سهام ایران مبتنی بر رویکرد ناپارامتریک". مجله تحقیقات مالی، دوره 19، شماره 4، 556-535.

شریعتی، اعظم؛ مرادی، مهرداد و زراعت کیش، سید یعقوب (1392). "بررسی روابط بلندمدت نوسانات شاخص سهام و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو دی هشت". اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران، 28 آذر 1392.

شورورزی، محمدرضا؛ ابویسانی، مجتبی و عباس‌آبادی، محمد (1395). "رابطه چرخه‌های تجاری با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران". چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 25 شهریور.

طاهری بازخانه، صالح؛ احسانی، محمدعلی و گیلک حکیم آبادی، محمدتقی (1397). "بررسی رابطه پویا بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم در ایران: کاربردی از تبدیل موجک". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال نهم، شماره 33، 140-121.

کریمیان مفرد، مرجان (1393). "رابطه بین شاخص بورس اوراق بهادار و رشد اقتصادی ایران". پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، استاد راهنما ابراهیم عباسی و بیژن باصری

Allen, D. E., McAleer, M., Powell, R. & Singh, A. K. (2017). “Volatility Spillover and Multivariate Volatility Impulse Response Analysis of GFC News Events”. Applied Economics Journal , 49)3(3, 3246-3262.

Almeida, H., Campeiio. M. & Liu, C. (2006). “The Financial Accelerator: Evidence from International Housing Markets”. Review of Finance, 10(3), 321–352.

Antonakakis. N., Breitenlechner, M. & Johann Scharler, J. (2015). “Business Cycle and Financial Cycle Spillovers in the G7 Countries”. The Quarterly Review of Economics and Finance, 58, 154-162.

Barunik, J., Kocenda, E. & Vacha, L. (2013). “Asymmetric Volatility Spillovers: Revisiting the Diebold-Yilmaz (2009) Spillover Index with Realized Semivariance”. SSRN Electronic Journal, file:///C:/Users/This%20PC/Downloads/AVS_res_final.pdf. pp: 1-35.

Bernanke, B. S. (1983). “Non-Monetary Effect of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression”. American Economic Review, 73(3), 257-276.

Blanchard, O. & Simon, J. (2001). “The Long and Large Decline in US Output Volatility”. Brooking Papers on Economic Activity, 1, 135-174.

Claessens, S., Ayhan Kose, M. & Terrones, M. E. (2011). “Financial Cycles: What? How? When?”. in NBER International Seminar on Macroeconomics, 303-343. Chicago: University of Chicago Press.

Claessens, S., Kose, M. & Terrones, M. (2012). “How do Business and Financial Cycles Interact?”. Journal of International Economics, 87, 178–190.

Coric, B. (2011), “The Financial Accelerator Effect: Concept and Challenges”. Financial Theory and Practice, 2(35), 171-196.

Diebold, F. X. & Yilmaz, K. (2009). “Measuring Fnancial Asset Return and Volatility Spillovers, with Application to Global Equity Markets”. Economic Journal, 119(534), 158-171.

Diebold, F. X. & Yilmaz, K. (2009). “Spillover Index with Realized Semivariance”. Ainstitute of Economic Studies, Charles University, Opletalova 26, 110 00, Prague, Czech Republic, https://www.researchgate.net/publication/255484787.

Diebold, F. X. & Yilmaz, K. (2012). “Better to Give than to Receive: Predictive Directional Measurement of Volatility Spillovers”. International Journal of Forecasting, 28(1), 57-66.

Doepke, M., Lehnert, A. & Sellgren, A. W. (1999). “Macroeconomics”. http://faculty. wcas.northwestern.edu/~mdo738/textbook/dls_ch9.pdf.

Ewing, B. T. & Malik, F. (2016). “Volatility Spillovers Between Oil Prices and the Stock Market Under Structural Breaks”. Global Finance Journal, 29, 12-23.

Fernández-Rodríguez, F., Gómez-Puig, M. & Sosvilla-Rivero, S. (2015). “Volatility Spillovers in EMU Sovereign Bond Markets”. Research Institute of Applied Economics, Working Paper 2015/10, www.ub.edu/irea.

Gertler, M. & Karadi, P. (2011). “A Model of Unconventional Monetary Policy”. Journal of Monetary Economics, 58(1), 17-34.

Gertler, M. & Kiyotaki, N. (2010). “Financial Intermediation and Credit Policy in Business Cycle Analysis”. In Friedman, B., and Woodford, M. (Eds.), Handbook of Monetary Economics. Elsevier.

Gertler, M. & Kiyotaki, N. (2015). “Banking, Liquidity, and Bank Runs in an Infinite Horizon Economy”. American Economic Review, 105(7), 2011–2043.

Gómez, V. & Maravall, A. (2007). “Seasonal Adjustment and Signal Extraction in Economic Time Series”. Spain bank, Madrid.

Greenwald, B. C. & Stiglitz, E. J. (1993). “Financial Market Imperfections and Business Cycles”. The Quarterly Journal of Economics, 108(1), 77-114.

Greenwald, B. C. & Stiglitz, E. J. (1993). “Financial Market Imperfections and Business Cycles”. The Quarterly Journal of Economics, 108(1), 77-114.

Hafner, C. M. & Herwartz, H. (2006). “Volatility Impulse Responses for Multivariate GARCH Models: An Exchange Rate Illustration”. Journal of International Money and Finance, 25, 719-740.

Hodrick, R. J. & Prescott, E. C. (1997). “Postwar U.S. Business Cycle: An Empirical Investigation”. Journal of Money, Credit and Banking, 29, 1-16.

Kiyotaki, N. & Moore, J. (2012, 2018). “Liquidity, Business Cycles and Monetary Policy”. Working Paper 17934, http://www.nber.org/papers/w17934.

Koop, G., Pesaran, M. H. & Potter, S. M. (1996), “Impulse Response Analysis in Nonlinear Multivariate Models”. Journal of Econometrics, 74(1), 119-147.

Li, H., Ahmed, Sh. & Chevapatrakul, Th. (2016). “Volatility spillovers Across European Stock Markets Around the Brexit Referendum”. Centre for Finance, Credit and Macroeconomics, School of Economics, Sir Clive Granger Building,University of Nottingham, University Park, Nottingham, NG7 2RD, Working Paper 16/06, https://www.nottingham.ac.uk/cfcm/documents/papers/cfcm-2016-06.pdf, pp: 1-43.

Louzis, D. P. (2013). “Measuring Return and Volatility Spillovers in Euro Area Financial Markets, Bank of Greece”. Economic Research Department – Special Studies Division, working paper: ISSN 1109-6691.

Lucas, R. E. (1977). “Understanding Business Cycles in Stabilization of the Domestic and International Economy”. ed. Karl Brunner and Allan H. Meltzer, Carnigie-Rochester Conference Series on Public Policy 5, Amsterdam: North Holland; pp 7-29.

Ng, T. (2011). “The Predictive Content of Financial Cycle Measures for Output Fluctuations”. BIS Quartely Review,06 June 2011,https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1106g.pdf.

Pesaran, H. H. & Shin, Y. (1998). “Generalized Impulse Response Analysis in Linear Multivariate Models”. Economics Letters, 58(1), 17-29.

Prasad, N., Grant, A. & Kim, S. J. (2006). “Time Varying Volatility Indexes and their Determinants: Evidence From Developed and Emerging Stock Markets, Discipline of Finance”. The University of Sydney Business School, NSW 2006 Australia.

Yarovaya, L., Brzeszczyński, J. & Lau, Chi. & Keung, M. (2016). “Intra- and Inter-Regional Return and Volatility Spillovers Across Emerging and Developed Markets: Evidence From Stock Indices and Stock Index Futures”. International Review of Financial Analysis, 43, 96–114.

روانشناسی بازار چیست؟

روانشناسی بازار چیست؟

رسانه های مالی و تحلیلگران معمولا به منظور توضیح حرکات ناگهانی بازار و نوسانات آن از اصطلاح روانشناسی بازار استفاده می کنند. به احساسات رایج فروشندگان و خریداران در یک بازه زمانی خاص یک بازار مالی روانشناسی بازار می گویند. این اصطلاح یک نیروی فوق العاده قوی است که احتمال دارد توسط اصول یا رویدادهای خاص تعریف گردد. البته همیشه چنین شرایطی وجود ندارد و گاهی اوقات شاهد رخ دادن موضوعاتی هستیم که به هیچ عنوان فاکتورهای روانشناسی بازار نمی توانند به تحلیل و توجیه آن بپردازند.

بازار و رفتار انسان ها کاملا وابسته به یکدیگر هستند و در بازار همه چیز بر اساس رفتار انسان ها تغییر می کند. به طوری که در یک بازه زمانی خاص در بازار گروهی از افراد سود می برند و گروهی دیگر دچار ضرر و زیان می شوند. علت اصلی تمامی شکست ها و زیان ها در بازارهای مالی در بیشتر مواقع همین رفتارهای احساسی و عجولانه هستند. از این رو سرمایه گذارانی که می خواهند معاملاتی پر سود داشته باشند حتما باید به درک صحیحی از روانشناسی بازار دست یابند.

پیش بینی روانشناسی بازار

دو روش متداول وجود دارد که معمولا متخصصان بازار خرید و فروش سهام و انجام معاملات را با استفاده از آن ها انجام می دهند. اما نکته ای که وجود دارد این است که فقط یکی از این روش ها بر اساس روانشناسی بازار عمل می کند و آن را در نظر می گیرد. در تحلیل فاندامنتال روانشناسی بازار هیچ جایگاهی ندارد. زیرا این روش فقط وضعیت مالی یک شرکت با توجه به صنعتی که در آن فعالیت دارد را بررسی می کند و با توجه به آن به تریدرها سود آورترین سهام ها را معرفی می کند.

در صورتی که تحلیل تکنیکال بر اساس شاخصه های روانشناسی بازار پیش می رود. به این معنی که تمرکز خود را بر روی الگوها، ترندها و سایر اندیکاتورها که موجب بالا و پایین رفتن قیمت سهام می شود قرار می دهد.

درک روانشناسی بازار

در روانشناسی بازار فاکتورهای مختلفی تاثیر می گذارند که از جمله مهم ترین آن ها می توان به ترس، انتظارات و شرایط، طمع، هیجان و … اشاره نمود. این فاکتورهای ذهنی تحمل ریسک در سرمایه داران را کاملا تحت تاثیر قرار می دهند و بر این اساس می توان گفت چرخه رکود و رونق اقتصادی یک بازار مالی با توجه به این عوامل روانشناختی مشخص می شود. تئوری های مختلفی در مورد بازار وجود دارد که معتقد هستند تمامی افرادی که حضوری فعال در بازار دارند دارای رفتاری منطقی می باشند و هرگز فاکتورهای عاطفی آن ها را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

اما روانشناسی بازار این موضوع را رد می کند و معتقد است که کاملا می تواند سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار دهد و سبب ایجاد نتایج غیر باوری می گردد که با تحلیل فاندامنتال هرگز نمی توان به آن ها دست یافت. به بیانی دیگر می توان گفت روانشناسی بازار و تئوری های آن در تضاد کامل با منطقی بودن رفتار بازار هستند. ولی این نکته را به یاد داشته باشید که عملکرد بازار سهام را اصول بنیادی مشخص می کنند ولی روانشناسی بازار به راحتی می تواند روند قیمتی بازار را با عبور از این اصول کاملا تغییر دهد.

چگونه می توانیم متوجه شویم که یک سرمایه گذار احساسی هستیم؟

اگر به درک مناسبی از بازار بورس برسید و سپس به بررسی رفتار سایر سرمایه گذاران که دچار ضرر و زیان شده اند بپردازید به راحتی می توانید متوجه شوید که درمعاملات خود تحت تاثیرعواطف و احساسات خود هستید یا به صورت منطقی عمل می کنید. از جمله ویژگی های سرمایه گذارانی که به صورت احساسی عمل می کنند می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 • با افت قیمت یک سهام سریعا نسبت به فروش آن اقدام می کنند.
 • تمرکز فراوانی بر روی اخباربورسی دارند.
 • بابت سودهایی که هنوز تحقق نیافته اند بسیار شاد و خوشحال هستند.
 • بررسی قیمت سهام آن ها را دچار ترس و نگرانی می کند.
 • نسبت به ضرر و زیان هایی که قطعی نیستند بسیار ناراحت و اندوهگین می شوند.
 • مرتبا قیمت سهام ها را کنترل و بررسی می کنند.
 • هر خبر بدی موجب شود که ترس سراسر وجود آن ها را فرا گیرد.

در صورتی که دارای چنین خصوصیاتی هستید بهتر است که هر چه سریعتر به فکر راهکارهایی در جهت کاهش اثر احساسات در سرمایه گذاری های خود باشید.

روانشناسی مصرف‌ کننده Consumer Psychology ( شناخت رفتار مصرف کننده )

روانشناسی مصرف‌ کننده Consumer Psychology

روانشناسی مصرف‌ کننده بخشی از چرخه برنامه‌ریزی بازاریابی است.

این مفهوم تحت عنوان شناخت رفتار مصرف کننده Consumer Behavior در دنیای بازاریابی مورد بررسی قرار میگرد.

بنابراین به‌منظور درک صحیح مفهوم روانشناسی مصرف‌ کننده ابتدا باید جایگاه این مفهوم را در بازاریابی بیان نماییم و سپس به بیان دقیقتر آن بپردازیم.

روانشناسی مصرف‌ کننده Consumer Psychology شناخت رفتار مصرف کننده Consumer Behavior

برنامه‌ریزی بازاریابی استراتژیک :

نتیجه موفقیت یا شکست یک شرکت مستقیما با اثربخش بودن و یا نبودن برنامه بازاریابی استراتژیک مرتبط است.

بنابراین، انتخاب بازاریابی استراتژیک مناسب با محصولات و خدمات بسیار مهم و حیاتی است.

چرخه برنامه‌ریزی بازاریابی استراتژیک :

تصمیم‌گیری در خصوص مخاطب هدف

اولین قدم برای نوشتن استراتژی بازاریابی مناسب، شناخت مخاطب است.

مثلا : مخاطبین 12 تا 15 ساله یک بازی . مخاطبین 21 تا 40 ساله بازی فوتبال.

تعیین وضعیت فرایند روانشناسی خرید

باید فرضیه روند یا فرایند خرید محصولات و خدمات توسط مشتریان را ترسیم نماییم و نشان دهیم که چگونه تلاش‌های بازاریابی می‌تواند موجب موفقیت فروش گردد.

در این مرحله است که روانشناسی مصرف‌ کننده بسیار مهم است.

ارتباط با استراتژی بازاریابی

بر اساس چیزی در مرحله قبل از روانشناسی مصرف‌ کننده و شناخت مخاطب هدف به دست آمد، باید استراتژی بازاریابی را از بین انواع بازاریابی انتخاب نمود.

انتخاب نوع بازاریابی باید برای رسیدن به بهترین اثرگذاری بر کسب و کار شما رخ دهد.

ارزیابی نتایج حاصله

بر اساس نتایج حاصله باید از روش بازاریابی انتخاب‌شده در مرحله قبل، باید فرضیه خود را بررسی نمایید.

شاید فرضیه شما نیاز به اصلاح یا تطبیق مجدد داشته باشد.

استراتژی بازاریابی marketing strategy

بر اساس آنچه در مراحل فوق بیان شد، عملا بدون دانش کافی در خصوص روانشناسی مصرف ، نوشتن یک برنامه بازاریابی غیرممکن است.

روانشناسی مصرف‌ کننده Consumer Psychology چیست ؟

روانشناسی مصرف کننده یک حوزه تخصصی است که در خصوص نحوه فکر ، اعتقادات ، احساسات و ادراکات انسان مطالعه می نماید تا چگونگی خرید یک محصول یا خدمت توسط افراد کشف گردد.

تعریف رسمی از روانشناسی مصرف‌ کننده

مطالعه اشخاص ، گروهها و یا سازمانها و فرایندهای بکارگرفته شده برای انتخاب، حفاظت، بکارگیری و از رده خارج نمودن محصولات و خدمات ، تجربیات و یا ایده ها به منظور خلق پاسخی مناسب به نیازها و درک تاثیر این فرایندها بر مصرف کننده و جامعه است.

تعریف انجمن روانشناسی آمریکا از روانشناسی مصرف‌ کننده

استخدام روش‌های روان‌شناختی نظری برای درک مصرف‌کنندگان .

این زمینه از روانشناسی جزئی از روانشناسی صنعتی است و به تحت عنوان روانشناسی رفتار مصرف‌کننده یا روانشناسی بازاریابی است.

روانشناسان این حوزه در خصوص موارد زیر تحقیق می‌نمایند :

 • مشتری یک کسب و کار ، برند ، محصولات و خدمات را انتخاب می‌نمایند.
 • فرایند تفکر و احساسات پشت تصمیمات مشتری.
 • چگونه متغیرهای محیطی مثل دوستان، اقوام، رسانه‌ها و فرهنگ می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های مشتریان تاثیر می‌گذارد.
 • چگونه مشتری یک محصول را به مشتری دیگری ترجیح می‌دهد.
 • چگونه فاکتورهای فردی و تفاوت‌های شخصیتی بر انتخاب‌های خرید افراد اثر می‌گذارد
 • بازاریابان چه اقداماتی برای جذب و اثرگذاری بر مشتریان مخاطب باید انجام دهند.

به‌طور خلاصه، درک فرایند پیچیده نحوه تفکر مصرف‌ کننده ، روانشناسی مصرف‌کننده خوانده می‌شود که کلید موفقیت هر کمپین بازاریابی موفق است.

قبل تولید و خرید محصولات و یا خدمات ، باید ابتدا از دیدگاه روانشناسی مصرف آن را بررسی نموده باشید.

تمام افرادی که در مسیر بازاریابی خود ناموفق بوده‌اند احتمالا درک مناسبی از مشتری و نحوه نگاه وی به آن محصول به خصوص نداشته‌اند.

در مسیر بازاریابی باید به این نکته توجه شود که کدام محصول یا خدمات از کدام دیدگاه روانشناسی مصرف‌کننده باید عرضه گردد.

و همچنین فروشنده نیز بر اساس همین نکته، چگونه محصولات و خدمات را معرفی و مصرف‌کننده را به سوی تصمیم خرید سوق دهد.

یکی از علل اساسی استفاده از خدمات متخصصین روانشناسی و جامعه‌شناسی به عنوان مشاورین طراحی یک کمپین تبلیغاتی و یا حتی ساخت یک تیزر تبلیغاتی ساده، درک صحیح از نحوه نگرش مصرف‌کننده نسبت به کالا و خدمات است.

واکسن آسترازنکا از چرخه تزریق خارج شد

رکنا: سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: واکسن آسترازنکا از چرخه تزریق خارج شده است. تلقیح واکسن اجباری نیست و بیشتر جنبه تشویقی دارد.

واکسن آسترازنکا از چرخه تزریق خارج شد

به گزارش رکنا، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت:مردم نسبت به تزریق نوبت یادآور واکسن کرونا پس از ۶ ماه از نوبت های قبلی خود اقدام کنند.

عباس شیراوژن گفت: استفاده از ماسک در هواپیما، قطار، مترو، اتوبوس‌، در اماکن زیارتی و هیئت‌های مذهبی تاکید شده است.واکسن سینوفارم و واکسن های ایرانی به میزان کافی در کشور موجود است ، واکسن آسترازنکا از چرخه تزریق خارج شده است.

تزریق نوبت یادآور واکسن پس از ۶ ماه

به گفته وی مردم نسبت به تزریق نوبت یادآور واکسن پس از ۶ ماه از نوبت های قبلی اقدام کنند. برای تهویه مدارس و دانشگاه ها باید اقدامات خوبی اتخاذ شود. درخصوص محدودیت های تردد فعلا تصمیمی گرفته نشده است.

به گفته سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تزریق واکسن کرونا در کنار تست منفی برای ارائه خدمات پیش بینی شده است اما تلقیح واکسن هنوزاجباری نیست و بیشتر جنبه تشویقی دارد.

او گفت: مراکز تزریق واکسن باید فعال‌تر شوند. مراقبت‌های بهداشتی مرزی هم باید با جدیت بیشتر دنبال شود.با توجه به افزایش جدی آمار مبتلایان ، بستری شده ها و جانباختگان کرونا استفاده از ماسک در قطار، وسایل نقلیه ، اتوبوس ،مراکز زیارتی و مراسم های مذهبی الزامی است.

تفاوت پرخوری عصبی با گرسنگی چیست؟

آیا وقتی کسل یا ناراحت هستید میل به خوردن خوراکی ندارید یا خودتان را کنار چند شیرینی پیدا نمی کنید؟ پیدا کردن غذا برای آرامش امری شایع است و با نام پرخوری عصبی یا احساسی شناخته می شود.

به گزارش مشرق ، افرادی که به پرخوری عصبی مبتلا هستند چندین بار در هفته برای از بین بردن احساسات منفی به سراغ غذا می روند. شاید این افراد بعد از خوردن غذا احساس گناه و شرمندگی کنند اما به علت وجود این احساسات دوباره و دوباره به سراغ غذا می روند و وزن شان افزایش پیدا می کند و چاق می شوند. جالب اینجاست که پرخوری احساسی فقط در هنگام ناراحتی نیست و گاهی به دلیل خوشحالی نیز اتفاق می افتد.

پرخوری عصبی چیست؟

هر اتفاقی، از استرس کار گرفته تا نگرانی های مالی، مشکلات سلامتی و حتی درگیری در رابطه ممکن است سبب پرخوری عصبی باشد. این مشکلی است که هم مردان و هم زنان با آن درگیر هستند اما بر اساس تحقیقات مختلف، غذا خوردن احساسی در زنان کمی بیشتر از مردان روانشناسی چرخه های بازار چیست؟ است.

پرخوری عصبی؛ چرا غذا؟

احساسات منفی سبب احساس پوچی یا خلاء احساسی در فرد می شوند و در این میان غذا نقش پر کردن این خلاء دارد و فرد به طور موقت احساس پُری می کند. دیگر شاخص های این مشکل عبارتند از: تاثیرات اجتماعی یعنی در زمان هایی که از نظر احساسی به کمک دیگران نیاز دارید. درگیر نشدن در فعالیت هایی که سبب کاهش ناراحتی و استرس شوند. درک نکردن تفاوت بین گرسنگی فیزیکی و احساسی به کار بردن الفاظ منفی در صحبت کردن با خود که یکی از عوامل شروع رفتن به سمت غذا است. این مورد چرخه ای از غذا خوردن عصبی را ایجاد می کند. تغییر سطح کورتیزول در پاسخ به استرس سبب غذا خوردن عصبی می شود.

پرخوری عصبی در مقابل گرسنگی واقعی

انسان ها برای زنده ماندن باید غذا بخورند. بنابراین باید یاد بگیرید چگونه غذا خوردن احساسی را از گرسنگی واقعی تشخیص دهید. بر اساس تحقیقات تفاوت های زیادی وجود دارند که نشان می دهند آنچه تجربه می کنید گرسنگی واقعی است یا احساسی. گرسنگی فیزیکی گرسنگی احساسی به مرور و پس از گذشت مدتی شکل می گیرد ناگهانی به سراغتان می آید هوس گروه های مختلف غذایی را می کنید تمایل به خوردن غذای خاصی دارید احساس سیری می کنید و آن را به عنوان سرنخی برای توقف غذا خوردن می روانشناسی چرخه های بازار چیست؟ دانید ممکن است در خوردن یک غذا پرخوری کنید و کنترلی بر غذاخوردن ندارید هیچ احساس منفی درباره غذا خوردن ندارید به خاطر غذا خوردن احساس گناه و شرم می کنید.

چگونه جلوی پرخوری عصبی را بگیریم؟

پرخوری عصبی به سادگی با غذا خوردن تمام نمی شود. شاید غذاخوردن در همان لحظه آرام تان کند اما بعد از مدتی سبب می شود غمگین تر از قبل باشید. این چرخه تا زمانی که فرد احساسات خود را ریشه یابی نکند، متوقف نمی شود.

پرخوری عصبی؛ ۹ راهکار برای مقابله با استرس

غذا خوردن راهی مناسب برای کاهش استرس است اما باید روش های دیگری مانند نوشتن یک دفترچه خاطرات، خواندن کتاب و یا چند دقیقه وقت گذاشتن برای ریلکس کردن برای مقابله با استرس انجام دهید.

۱- ورزش کنید برخی افراد با انجام ورزش روزانه احساس آرامش می کنند. پیاده روی، دویدن آهسته و یا انجام روتین حرکات یوگا برای مقابله با احساس پرخوری مناسب است. در یک تحقیق به داوطلبان گفته شد به مدت هشت هفته یک روتین یوگا را دنبال کنند. سپس محققان به ارزیابی آرامش ذهنی و درک در این افراد یعنی درک شخص از خود و شرایطی اطرافش پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که انجام یوگا به خنثی کردن احساساتی نظیر اضطراب و افسردگی کمک می کند.

۲- مدیتیشن را امتحان کنید برخی نیز ادعا می کنند مدیتیشن به از بین بردن چنین احساسی کمک می کند. تحقیقات بسیاری نشان دادند که تمرین مدیتیشن برای آرامش دهی به ذهن راه مناسبی برای درمان اختلال پرخوری و همچنین غذا خوردن احساسی است. نفس عمیق کشیدن خود به سادگی یک نوع مدیتیشن است. در جایی آرام بنشینید و روی تنفستان تمرکز کنید. هوا را به آرامی داخل و خارج بینی خود هدایت کنید.

۳- یک دفترچه غذایی برای خود درست کنید دفترچه یادداشت برای ثبت اینکه هر غذایی را در چه زمان و در چه حالتی خوردید کمک می کند تحریک کننده های خوردن عصبی را شناسایی کنید. با اینکه کمی چالش برانگیز است اما سعی کنید تمام چیزهایی که می خورید را در آن دفترچه یادداشت کنید (چه وعده ای بزرگ و چه کوچک) همچنین احساسی که در آن لحظه داشتید را نیز بنویسید. اگر خواستید برای مشاوره به پزشک مراجعه کنید این دفترچه بسیار مفید است.

۴- یک رژیم غذایی سالم را مورد استفاده قرار دهید مطمئن شوید مواد مغذی سالم و کافی به بدنتان می رسانید چون این مورد نیز بسیار مهم است. تفاوت قائل شدن بین گرسنگی فیزیکی و احساسی بسیار دشوار است اما وقتی رژیم غذایی سالمی داشته باشید به راحتی زمان هایی که از روی ناراحتی و کسلی غذا می خورید قابل شناسایی است.

۵- مظنونین همیشگی را از سبد غذایی خود حذف کنید سعی کنید غذاهایی که هنگام عذا خوردن های عصبی به سراغشان می روید را از سبد خرید حذف کنید و آنهایی را هم که دارید دور بیندازید. غذاهایی را برای حذف از این لیست مانند چیپس، شکلات و بستنی در نظر بگیرید که چربی بالا دارند، شیرین و یا سرشار از کالری هستند. همچنین در هنگام ناراحتی به خرید نروید. غذاهایی که در زمان ناراحتی، استرس و کسلی هوس می کنید را خارج از دسترس قرار دهید که این کار به شکستن چرخه غذا خوردن عصبی کمک بسیاری می کند.

۶- به حجم غذایتان توجه کنید در برابر خوردن یک بسته کامل چیپس یا دیگر غذاها در حجم بالا مقاومت کنید. وعده های خود را اندازه بگیرید و بشقاب های کوچک را انتخاب کنید تا به کنترل وعده ها کمک کند. همین روانشناسی چرخه های بازار چیست؟ که یک وعده را تمام کردید ابتدا کمی به خود فرصت دهید و بلافاصله برای بشقاب دوم اقدام نکنید. چند نفس عمیق بکشید و تمرکز کنید تا ببینید آیا واقعا هنوز گرسنه هستید یا خیر؟

۷- به دنبال حمایت باشید اگر احساس تنهایی و افسردگی می کنید در برابر تنها بودن مقاومت کنید. حتی یک تماس تلفنی کوتاه با یک دوست یا یکی از اعضای خانواده برای خلق و خویتان معجزه می کند. در رژیم غذایی به اندام این امکان برای شما وجود دارد که با مشاور خود تماس بگیرید و اوضاع را کنترل کنید.

۸- چیزهایی که مورد حواس پرتی می شوند را حذف کنید شاید در مقابل تلویزیون، کامپیوتر یا موارد دیگری که سبب پرت شدن حواستان می شوند غذا بخورید. سعی کنید دفعه بعدی خود را در این شرایط قرار ندهید. با تمرکز روی غذا، لقمه هایی که می جوید و سطح گرسنگی متوجه خواهید شد که آیا غذا خوردتان عصبی است یا خیر. بعضی نیز ۱۰ تا ۳۰ بار جویدن غذا را قبل از بلعیدن توصیه می کنند و معتقدند این کار باعث تمرکز می شود. انجام این کارها به مغزتان زمان می دهد تا پیام سیری از معده را دریافت کند.

۹- روی مثبت صحبت کردن با خود کار کنید احساس گناه و پشیمانی با خوردن عصبی ارتباط دارد. اگر با غذاخوردن احساس ناراحتی دارید هرگز خود را ناامید نکنید و از تجربه ای که داشتید استفاده کنید تا به نوان فرصتی جهت برنامه ریزی برای آینده استفاده کنید.

پرخوری عصبی؛ چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم

کار دشواری است اما به پرخوری عصبی به عنوان یک فرصت نگاه کنید تا بیشتر با خود و احساساتتان رابطه برقرار کنید. دنبال کردن روز به روز این فرآیند سبب درک بهتر از خود و همچنین گسترش دامنه سالم غذا خوردن می شود. توجه نکردن به غذا خوردن عصبی و ریشه یابی نکردن آن ممکن است به مشکل بزرگتری تحت عنوان اختلال پرخوری یا دیگر اختلالات تغذیه ای تبدیل شود. اگر متوجه شدید الگوهای غذا خوردنتان از کنترل خارج است بهتر است با پزشک صحبت کنید. پزشک ممکن است شما را به یک مشاور یا متخصص تغذیه ارجاع دهد تا علت را بیابید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا