دوره آموزش ویدیویی فارکس

ساختار فراکتالی چیست؟

رابطه میان معماری شبکه ها، سیستمهای پیچیده و هندسه فراکتال

رابطه میان معماری شبکه ها، سیستمهای پیچیده و هندسه فراکتال # لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/11/83 خارجی.علمی.گزارش. شواهد متعددی که بتازگی در اختیار محققان قرار گرفته نشان می دهد بسیاری از شبکه هایی که در جهان واقعی مورد استفاده قرار دارند از یک قانون معین پیروی می کنند که مختص اشکال فراکتال است. این امر می تواند منجر به تنظیم قواعد تازه ای برای معماری سیستمهای پیچیده شود. بسیاری از اشکالی که در طبیعت به چشم می خورند مثلا ساختمان یک کلم ایتالیایی (براکلی Broccoli) یا برگهای یک درخت کاج یا شاخه های یک درخت چنار و امثالهم بر مبنای قواعد فراکتال تنظیم شده اند. هر بخش کوچکتراز این اشیا از همان شکل و هیات مجموعه بزرگتر برخوردار است و نمونه کوچکتر همان بخش اصلی به شمار می آید. اجزا کوچکتر درون این بخش جزیی تر نیز به نوبه خود دارای شکل و هیات ساختار اولیه اند هرچند که ابعادشان مینیاتوری تر شده است. به نوشته هفته نامه علمی "نیچر" دو فیزیکدان از دانشگاه سیتی نیویورک به سرپرستی فیزیکدانی به نام چائومینک سانک نشان داده اند که نظیر همین تقارن که آن را اصطلاحا "مشابهت با خود self-similarity " می نامند در بسیاری از شبکه هایی که در جهان واقعی موجود است از شبکه اینترنت گرفته تا شبکه واکنشهای شیمیایی که زیرساز سوخت و سازهای سلولی است، عینا به چشم می خورد. وجود این نوع تقارن در ساختمان شبکه ها حکایت از وجود یک قانون جدید در معماری ساختارهای پیچیده دارد. این قانون را به زبان ساده می توان اینگونه بیان کرد: در ساختارهای پیچیده که از ترازها و سطوح گوناگون تشکیل یافته اند، ارتباط میان اجزا در ترازهای مختلف با یکدیگر متناظر است. نحوه اتصال گره ها و نقاط اتصال nodes بایکدیگر که موجب تولید خوشه هایی حاوی بازوها و گره های مختلف می شود و نحوه اتصال این خوشه های گوناگون، همگی تابع همان قانون آماری هستند که نحوه اتصال یک بازو به یک گره را تعیین می کند. چانک و همکارانش برای بدست آوردن این قانون از ابزار هندسه فراکتال و فیزیک آماری کمک گرفته اند. فراکتالها اشکالی هستند که اجزائشان مشابه یکدیگر است. ریاضیدانان و فیزیکدانان طی چند دهه گذشته مطالعات گسترده ای در مورد آنها انجام داده اند و از این هندسه برای بررسی رشد شبکه هایی نظیر، ساختار شهرهای رو به گسترش و یا ساختار اینترنت بهره گرفته اند. یک متخصص هندسه فراکتال شکل کلم ایتالیایی را به شیوه زیر توصیف می کند: مجموعه ای از نقاط که فضا را با کمک خطوط ظریفی به مکعبهای کوچک تقسیم کرده اند. این مکعبها و جعبه های کوچک در نقاط تقاطع خود با یکدیگر دربرگیرنده نقاطی هستند که سطح کلم را تشکیل می دهند. بقیه بخشها خالی است. برای تکمیل ساختار کلم باید ابعاد جعبه ها را بزرگتر کرد. هرچه ابعاد جعبه ها بزرگتر شود به تعداد کمتری از جعبه ها برای در برگرفتن شمار معینی از نقاط نیاز خواهد بود. اگر شمار جعبه هایی که حاوی نقاط هستند با N نمایش دهیم، آنگاه کاسته شدن از شمار این جعبه ها با یک قانون توانی به طول ضلع هر مکعب که آن را با L نمایش می دهیم مرتبط می شود. قانون مورد نظر چنین است:LN = L-d. در این فرمول d عبارت از یک بعد مکعب است. در هندسه معمولی یا غیر فراکتال اگر d=1 باشد آنگاه مکعب به یک خط راست تبدیل می شود،اگر d=2 مکعب به یک سطح مبدل می گردد. اما برای آنکه سطحی مشابه سطح کلم ایتالیایی درست شود باید رابطه زیر برقرار باشد: 2d>3. سانک و همکارانش به منظور تعمیم این روش به شبکه های طبیعی ناگزیر بودند مجموعه غیر متقاطعی از جعبه ها به ابعاد L را تعریف کنند. مشکلی که برای اغلب شبکه های اجتماعی یا زیستی وجود دارد آن است که مقدار این طول را می باید بر حسب خواص ذاتی خود شبکه تعریف کرد. راه غلبه بر مشکل آن است که فاصله میان دو گره را به عنوان شماره اتصالات در کوتاهترین زنجیره میان این دو گره تعریف کرد. به عنوان مثال در شبکه دوستان هر شخص، نزدیکترین دوستان وی تنها یک گام یا یک بازو با فاصله دارند. دوستان دوستان او دو بازو یا دو گام و قس علی هذا. سانک و همکارانش درمرحله بعد همه راههایی را که برای تقسیم partition یک شبکه به جعبه های مجزا به اندازه L موجود است محاسبه کردند. قاعده این تقسیم بندی آن است که دو گره می توانند در درون یک جعبه جای داده شوند به شرط آنکه فاصله میان آن دو از L کمتر باشد. هیچ گره ای در شبکه نباید بیرون از جعبه ها بماند و یک گره نمی باید در دو جعبه یا بیشتر قرار داده شود. برای شبکه های بزرک شمار زیادی راههای تقسیم وجود دارد. سانک و همکارانش با استفاده از روشهای ریاضی آن نوع تقسیم هایی را که کمترین شمار جعبه ها را در بر می گرفت مشخص ساختند و سپس کوشیدند رابطه میان این شمار حداقل از جعبه ها را که با N نمایش داده می شود با ابعاد جعبه ها یعنی L پیدا کنند. به این ترتیب روشن می شود که بسیاری از شبکه های واقعی (هرچند نه همه آنها) از خاصیتی مشابه خواص اشکال فراکتال،یعنی در اینجا نیز همان رابطه تقارن "مشابهت با خود" در میان اجزا شبکه برقرار است. شکل و ساختار هر جزء از شبکه مشابه ساختار کلی شبکه است. این محققان در محاسبات بعدی خود موفق شدند به شواهد بیشتری در خصوص خاصیت "خود - مشابهت" پیدا کنند. پژوهشگران برای این منظور از روشی استفاده کردند که معمولا در فیزیک ماده چگال به کار گرفته می شود. در این حال از جزییات میکروسکپی مربوط به نحوه اتصال گره ها در درون هر جعبه صرف نظر شد و در عوض به این نکته توجه شد که خود جعبه ها چگونه به یکدیگر متصل شده اند. هر دو جعبه متصل بهم در نظر گرفته می شوند اگر که گره های موجود در درون آنها به یکدیگر اتصال داشته باشند. به این ترتیب در محاسبه جدید، به خود جعبه ها به عنوان ابر- گره ها نظر شد. نتیجه ای که در این حالت بدست آمد دقیقا مشابه همان حالت قبلی بود: نحوه اتصال جعبه ها به یکدیگر نیز عینا با همان فرمولی بیان می شود که بیانگر نحوه اتصال گره هاست. به ساختار فراکتالی چیست؟ عبارت دیگر شکل اجزا شبکه در همه سطوح آن عینا مشابه شکل کلی آن است، اما نتیجه بدست آمده در عین حال که حالت خود - مشابهت اجزا شبکه را مورد تاکید قرار می دهد برخی مسائل نظری در خصوص نحوه تفسیر ساختار شبکه را نیز مطرح می سازد. برخلاف گره ها و بازوها که واقعا جزو شبکه هستند، جعبه هایی که محققان برای جا دادن گره ها در نظر گرفته بودند، برساخته های فرضی خود آنان به شمار می ایند. سوال این است که جایگاه این جعبه های فرضی در شبکه های واقعی چیست ؟ ایا این جعبه های فرضی همانند جوامع کوچکتری هستند که در دل یک جامعه بزرک پدید می ایند و از شماری از افراد تشکیل یافته اند؟ آیا این جعبه ها، همانند علامت تجاری و شکل مشخص کننده هر شبکه عمل می کنند؟ از طرف دیگر شواهد نشان می دهد که برخی از شبکه های واقعی نظیر شبکه اینترنت فاقد چنین خاصیت خود-مشابهت هستند . این امر بدین معنی است که رابطه میان جعبه ها یک رابطه عام برای همه شبکه ها نیست. نکته دیگر اینکه مشابهت میان شبکه های واقعی و اشکالی که در هندسه فراکتال ظاهر می شوند امر شگفت انگیزی است، زیرا در فیزیک آماری یعنی آنجا که قوانین توانی و قاعده خود-مشابهت مورد استفاده قرار دارند،این هر دو خاصیت با خاصیت دیگری موسوم به "تغییر یا انتقال حالت transition phase "مرتبطند. انتقال حالت مربوط به سیستمهایی است که در مرز میان نظم و بی نظمی قرار دارند. سوال اینست که چرا بسیاری از شبکه هایی که در جهان واقعی یافت می شوند نیز در چنین مرز باریکی فعالییت خود را سامان می دهند؟ آیا علت این امر آن است که این شبکه ها عامدانه معماری خود را اینگونه انتخاب کرده اند تا برخی از جنبه های عملکرد خود را در تراز بهینه قرار دهند؟ یا آنکه بهره گیری از قواعد توانی برای معماری ساختار این شبکه ها، معنای خاصی ندارد و به صورت تصادفی صورت گرفته است ؟ ازآنجا که شبکه های مورد بررسی این محققان کاربردهای گسترده ای در زندگی دارند و به عنوان نمونه شبکه ارتباط میان پروتئینها در بدن انسان (946پروتئین ) و دیگر جانداران مثلا انگل موسوم به ئی کولای (429روتئین ) دارای چنین ساختاری است، یافتن پاسخ دقیق برای این پرسشها از اهمیت فراوان برخوردار است. 345/2222/127

اژدهای علم و دانش

اژدهای علم و دانش

فراکتال، یا فرکتال (Fractal) ساختاری هندسی است متشکل از اجزایی که با بزرگ کردن هر جزء به نسبت معین، همان ساختار اولیه به دست آید. به عبارتی دیگر فرکتال ساختاری است که هر جزء از آن با کلش همانند است.
فراکتال ها در بسیاری از ساختارهای طبیعی مثل برف دانه ها، کوه ها، ابرها، ریشه، تنه و برگ درختان، رویش بلورها در سنگ های آذرین، شبکه آبراه ها و رودخانه ها، رسوبگذاری الکتروشیمیایی، رویش توده باکتری ها و سیستم عروق خونی، DNA و… دیده می شوند و با آنها می توان پدیده های طبیعی بسیاری را تشریح، تفسیر و پیش بینی کرد.
بسیاری از عناصر مصنوع دست بشر نظیر تراشه های سیلیکونی، منحنی نوسانات بازار بورس، رشد و گسترش شهرها نیز از قوانین فراکتالی پیروی می کنند.

هندسه بعد چهارم یا هندسه طبیعت

بنوا مندل برو (1389 ـ 1303) پدر هندسه فراکتالی، مبدع واژه فراکتال و کاشف مجموعه مندل برو است که تقریبا مادر تمام فراکتال ها محسوب می شود.

مندل برو در نوجوانی، آموزش و تعلیمات رسمی منظمی کسب نکرد و به گفته خودش هیچ گاه نتوانست الفبا و جدول ضرب را درست و حسابی فرا بگیرد، اما در عین حال در برخی حوزه های زبان شناسی، نظریه بازیها و احتمالات، دانش هوانوردی ، مهندسی ، علم اقتصاد، فیزیولوژی، جغرافیا، نجوم و صد البته فیزیک کارشناس و خبره بود.

مندل برو از دانش پژوهان مشتاق تاریخ علم نیز بود و از همه مهم تر جزو نخستین ریاضیدانان جهان به لحاظ دسترسی به رایانه های پر سرعت محسوب می شود.

بنوا مندل برو ،کشفیات بزرگ خود را با سرپیچی و تمرد از قدرت حاکم زمانه یا همان ریاضیات آکادمیک صورت داد. در گذشته، علوم و ریاضیات بر محور نظام های محدودی در سه بعد نخست (یا همان خط، سطح و فضا) دور می زدند، که ظاهرا با جهان واقعی و مختصاتش که بعد چهارم گفته می شد، میانه ای نداشتند.

مندل برو پدر فراکتال

مندل برو از دانش پژوهان مشتاق تاریخ علم نیز بود و از همه مهم تر جزو نخستین ریاضیدانان جهان به لحاظ دسترسی به رایانه های پر سرعت محسوب می شود.

بنوا مندل برو ،کشفیات بزرگ خود را با سرپیچی و تمرد از قدرت حاکم زمانه یا همان ریاضیات آکادمیک صورت داد. در گذشته، علوم و ریاضیات بر محور نظام های محدودی در سه بعد نخست (یا همان خط، سطح و فضا) دور می زدند، که ظاهرا با جهان واقعی و مختصاتش که بعد چهارم گفته می شد، میانه ای نداشتند.

نوعی کلم و نقوش فراکتالی

در حقیقت، ما در بعد چهارم یا پیوستار فضا – زمان زندگی می کنیم. گرچه از زمان اینشتین به بعد بود که فهمیدیم، حتی بعد سوم واقعا وجود ندارد و تنها مدلی برای واقعیت می تواند باشد، اما پس از مندل برو بود که تازه متوجه شدیم بعد چهارم واقعا چیست و چگونه به نظر می رسد و از چهره فراکتالی آشوب و بی نظمی باخبر شدیم؛ کسی که چهره اصلی نظریه پردازی آشوب در زمانه ما محسوب می شود.

تحقیقات مندل برو نهایتا به دستاورد بزرگی منجر شد که در یک فرمول ساده ریاضی خلاصه می شود. این فرمول که امروز به افتخار نام مخترعش مجموعه مندل برو نامیده می شود و برخی آن را بزرگترین کشف ریاضیات قرن بیستم می دانند یک حساب دینامیک و پویا بر اساس تکرار اعداد مرکب با صفر به عنوان نقطه شروع است.

فرمول مندل برو خلاصه ای از درک و بینشهای بسیاری است که مندل برو از هندسه فراکتال طبیعت یا همان جهان واقعی بعد چهارم به دست آورده است. فرمول مندل برو در تضاد آشکار با جهان آرمانی اشکال اقلیدسی بعدهای اول تا سوم است که دغدغه خاطر تقریبا تمامی ریاضیدانان پیش از مندل برو بوده است.

فرکتالی از مجموعه “مندل برو”

این موجودات به عنوان اصلی ترین بازیگران هندسه منتج از نظریه آشوب شناخته می شوند.این هندسه ویژگی های منحصر به فردی دارد، که می تواند توجیه گر بسیاری از رویدادهای جهان اطراف ما باشد، اما ویژگی اصلی که در تعریف آشوب و بالطبع هندسه آن وجود دارد، باعث می شود ما استفاده ویژه ای از این سیستم ببریم.

این روزها از فراکتالها به عنوان یکی از ابزارهای مهم در گرافیک رایانه ای نام می برند، اما هنگام پیدایش این مفهوم جدید بیشترین نقش را در فشرده سازی فایلهای تصویری بازی کردند. برای آن که درک بهتری نسبت به فراکتالها داشته باشیم ، بد نیست نگاه مختصری به آشوبی بیندازیم ، که فراکتال ها فضای هندسی آنها را تعریف می کند.

تنها الگوی فراکتال در بازار

شاید شما چیزھایی در مورد فراکتال ھا قبل از یادگیری فارکس شنیده باشید. اما چیزی که الان میخواھم به شما نشان دھم آن فراکتالی نیست که در کتاب بیل ویلیامز خوانده اید. فراکتـالی کـه مـی خـواھم توضـیح دھم الگوی فراکتالی روانشناسی در بازار است.

روانشناسی در بازار

تصویر فوق از چارت روزانه جفت ارز EUR/USD گرفته شده است .که در ان یک رونـد نزولـی بـزرگ در طی چند سال را شاھد ھستیم. میبینید که من ھر حرکت نزولی جداگانه ای را در این روند نزولی با مربع آبی نشان داده ام. ھر کدام از این حرکت ھای نزولـی سـه فـازی را کـه قـبلا بـا ھـم صـحبت کـردیم را گذارانـده انـد. (عـدم تعـادل ، نقـد شوندگی ، و اگاھی) حال از شما می خواھم به نواحی تثبیت (consolidation) که بین حرکتھـای نزولـی رخ داده انـد نگـاه کنید. این نواحی تثبیت دلیل ایجاد ھر کدام از حرکتھای نزولی است.زمانی که بازار از حرکت در یـک جھـت خاص متوقف می شود و وارد یک ناحیه تثبیت می شود ، در این مواقع تقریبا ھمیشه تریدرھای ریورسال فکر می کنند که بازار آماده شده تا در یک جھت مخالف ادامه مسیر بدھـد. عـلاوه بـر ایـن، در نـواحی تثبیـت، آن دسته از ترند تریدرھایی که دیر روند را گرفته اند را مجبور می کند که تریدشان را با ضرر ببندند چـرا کـه بـازار در ابتدای ورود بـه منطقـه تثبیـت یـک سـویینگ بـه بـالا در خـلاف جھـت رونـد را ایجـاد میکنـد و اسـتاپ ترنـد تریدرھای تازه وارد را می زند. نتیجه رفتار دو دسته تریدرھای اخیر ایـن مـی شـود کـه دو سـری سفارشـات خرید وارد بازار می شود:

سفارشات خریدی که از سوی تریدرھای ریورسال وارد بازار می شوند چرا که فکر می کردنـد بـازار از این نقطه بر می گردد و سفارشات خرید دیگری که از بسته شدن معاملات بازنده فروش ترند تریـدرھای تـازه وارد به بازار می آید. این سفارشات خرید ھمان چیزی است که معامله گران بانکی ازانھا به منظور قـرار دادن سفارشـات فروش شان در جھت روند نزولی استفاده می کنند. این نکته مھم است که بخاطر بسپارید ، اینکه مناطق تثبیتی که پیدا شده اند در کجای روند باشند ، بر تصمیم گیری بانکھا در نحوه استفاده از سفارشات بوجود امده توسط تریدرھای ریورسال و ترند تریدرھا اثـر گذار است. اگر می بینید که منطقه تثبیت در ابتدای یک روند است ، احتمال قوی این خواھد بود که معامله گران بـانکی از این مناطق در جھت ادامه روند استفاده نمایند.

اگر دیدید منطقه تثبیت در اواخر عمر یک روند است (روندی که مدت زمان زیادی از تشکیل ان گذشته است) به احتمال زیاد منطقه تثبیت توسط بانکھا صرف برداشت سود و بستن معاملاتشان می شود. برای اینکه علت این موضوع را بفھمیم ، باید به مطالبی که پیشتر گفتیم بازگردیم. با افزایش طول زمان روند افراد و تریدرھای بیشتر و بیشتری از وجود آن آگاه مـی شـوند و ایـن یعنـی افراد بیشتری شروع به خریدن یا فروختن در جھت روند می کنند. در مراحل ابتدایی روند ھنوز کسی در بازار متوجـه ایجـاد ایـن رونـد نـشده اسـت، و بـسیاری از افـراد حاضر در بازار این حرکت بالا یا پایین را یک حرکت اصلاحی ، روند قبلی می پندارند. و این یعنی اکثریت تریدرھا شروع به گذاشتن معاملاتشان در جھت روند جدید نکرده اند و به جای آن معاملاتشان را در جھت روند قبلی دارند قرار می دھند.
در مورد روند نزولی جفت ارز EUR/USD ، در آن زمان افراد دیـده بودنـد کـه بـازار دارد بـرای یـک مـدت طولانی نزول می کند و لذا تریدرھا با وقوع ھر اصلاح و یا تثبیتی باز ھم اقدام به فروش می کردنـد چـرا کـه فکر می کردند این حرکت و روند نزولی ادامه پیدا می کند (و این اعتقاد آنھا به خاطر حرکت بـزرگ نزولـی در طول مدت زمان زیاد بود) اگر به تصویر روند نزولی جفت ارز EUR/USD، در ذیل نگاه کنید، خواھید دید در میانه نمودار در جایی دو منطقه تثبیت رخ داده ، این دو منطقه بلافاصله بعد از ھم قراردارنـد و یـک حرکـت نزولـی کوچـک بینـشان وجود دارد.

تنها الگوي فراکتال در بازار

از آنجایی حرکت نزولی خاصی وجود نداشته و یا حرکت خیلی کوچکی بین دو منطقه تثبیت رخ داده: باعث شده که بازار برای مدت زیادی بدون روند بنظر برسد .طول کشیدن زمانی کـه بـازار فاقـد رونـد اسـت باعث شده که افراد بیشتری فکر کنند که بازار از این نقطه می خواھد برگردد و حرکت صعودی را شروع کند . و این بدوا بدین معنا است که افراد بیشتری با سقوط قیمت به پایین تر پولشان را از دست داده اند. به حرکت نزولی ای که پس از این دو منطقـه تثبیـت رخ داده نگـاه کنیـد . خواھیـد دیـد کـه ایـن نـزول بزرگرترین حرکت نزولی در میان سـه حرکـت قبلـی اسـت.و علـت ان اینـست کـه تریـدرھای بـسیار زیـادتری نسبت به مناطق تثبیت قبلی زمانی که قیمت نزول کـرده معـاملات بازنـده شـان را بـسته انـد.و ایـن تعـداد تریدرھای بازنده به خحاطر مدت زمان بیشتر ی که منطقه تثبیت طول کشیده وارد آن شده اند.

ساختاري مشابه خود

خوب حالا میخواھیم نگاه عمیقتری به بعضی ازحرکات نزولی که در تصویر فوق با باکس ھـای آبـی مـشخص کردم داشته باشیم

بـازار فاقـد رونـد

تصویری که در بالا مشاھده میکنید مربوط به آخرین حرکت نزولی در چارت قبلی اسـت کـه در اینجـا آن را در تایم یک ساعته برایتان نشان داده ایم. (توجه دارید که چارت قبلی تایم روزانه بود) می توانید ببینید که این حرکت نزولی (منظور اخرین حرکت نزولی چارت روزانه که در چـارت روزانـه بـا باکس آبی مشخص شده بود می باشد)خودش از ساختار ھای دقیقا مشابھی که در کل یک رونـد نزولـی را بوجود آورده اند در تایم یک ساعته تشکیل شده است. و در این تایم ھم میبینیم که حرکت قیمت به پایین شامل مناطق تثبیت (consolidation) می باشد. آنچه در این حرکت نزولی رخ داده دقیقا مشابه چیزی است که در چارت روزانه دیدیم و تنھا تفاوتش اینست که این اتفاق برای عده کمتری از تریدرھا رخ داده است. ھر حرکتی به پایین شامل سه فازی که قبلا صحبت کردیم بوده و طول و مدت ریزش قیمت وابـسته به تعداد افرادی بوده که وقتی قیمـت از ریـزش متوقـف شـده (در مرحلـه تثبیـت یـا اصـلاح)سفارشـات خریـد قرارداده اند. توجه به این نکته مھم است که در این نقطه از روند نزولی تریدرھا زمانی که قیمت شروع بـه تثبیـت می کند زیاد به فکر خریدن نیستند ، چرا که دیگر در تمام تایم فریم به طور ساختار فراکتالی چیست؟ واضح می توان دید که بازار در یک دوره زمانی معنی داری در روند نزولی است . زمانی که قیمت برای یک مدت طولانی در یک جھت حرکت کند ، تریدرھا به طور خودکـار شـروع مـی کنند به فروش در ھر حرکت به بالا و به پایینی که می بینند ، چرا که باور دارند که روند ادامه خواھد داشت.

روانشناسی فارکس

حالا میریم نگاھی بیاندازیم به حرکت نزولی در چارت 5 دقیقه که قسمتی از حرکت نزولی بزرگتـری است که قبلا در چارت یکساعته با ھم دیدیم. به طور شگفت آوری حتی در تایم فریمی به کوچکی پنج دقیقه نیز این ساختار را بوضـوح مـی تـوان دید. در واقع فرایند مشابھی برای دسته کوچکتری از تریدرھا بوقوع پیوسته است. علت اینکه ساختار روند را در تایم ھای یکساعته و پنج دقیقه بـه شـما نـشان دادم ، ایـن اسـت کـه نشان دھم چگونه ، معامله گران با تیپھای مختلف ھمدیگر را در بازار تحت تاثیر قرار می دھند. عملکرد تریدرھا در تایم فریم ھای پایین مثل چارت یک دقیقه و پـنج دقیقـه حرکتـی را در بـازار بوجـود می آورد که تریدرھا ی تایم فریمھای بالاتر نظیر نیم ساعته و یکساعته را تحت تاثیر قرار می دھد. سپس تریدرھای تایم فریم ھای بالاتر به حرکتی که توسط تریدرھای تایم ھای یک دقیقه و 5 دقیقـه بوجود امده واکنش نشان می دھند و باعث حرکت قیمتی ای در چارت می شوند که از نظـر تریـدرھای تـایم ھای روزانه و ھفتگی به قدر ی کافی است که بتوانند معاملاتشان را قرار دھند. لذا بازار این طوری کار میکند. عمل ھر شخصی در بازار ، اثر و علتـی مـرتبط بـا ھمـه تریـدرھای بـازار دارد.

هندسه فراکتال

این فایل در قالب پاورپوینت PowerPoint در ۱۹ اسلاید تهیه و تظیم و در آن به هندسه فراکتال پرداخته است.

هندسه فراکتال
واژه فراکتال مشتق از واژه لاتینی فراکتوس- به معنی سنگی که به شکل نامنظم شکسته خرد شده است- در سال ۱۹۷۵ برای اولین بار توسط بنوت مندل بروت مطرح شد. فراکتال ها شکل هایی هستند که بر خلاف شکل های هندسی اقلیدسی به هیچ وجه منظم نیستند. این شکل ها اولاً سر تاسر نامنظم اند، ثانیاً میزان بی نظمی آنها در همه مقیاسها یکسان است.
با ملاحظه اشکال موجود در طبیعت، مشخص می شود که هندسه اقلیدسی قادر به تبیین و تشریح اشکال پیچیده و ظاهراً بی نظم طبیعی نیست. مندل بروت در سال ۱۹۷۵ اعلام کرده که ابرها به صورت کره نیستند، کوهها همانند مخروط نمی باشند، سواحل دریا دایره شکل نیستند، پوست درخت صاف نیست و صاعقه بصورت خط مستقیم حرکت نمی کند. جسم فراکتال از دور ونزدیک یکسان دیده می شود. به تعبییر دیگر خودمتشابه است. وقتی که به یک جسم فراکتال نزدیک می شویم، می بینیم که تکه های کوچکی از آن که از دور همچون دانه ها بی شکلی به نظر می رسید، بصورت جسم مشخص در می آید که شکلش کم و بیش مثل همان شکلی است که از دور دیده می شود. در طبیعت نمونه های فراوانی از فراکتال ها دیده می شود. درختان ، ابرها، کوهها، رودها، لبه سواحل دریا، و گل کلم ها اجسام فراکتال هستند بخش کوچکی از یک درخت که شاخه آن باشد شباهت به کل ساختار فراکتالی چیست؟ درخت دارد. این مثال را می توان در مورد ابرها، گل کلم، صاعقه و سایر اجسام فراکتال عنوان نمود.
بسیاری از عناصر مصنوع دست بشر نیز بصورت فراکتال می باشند. تراشه های سلیکان، منحنی نوسانات بازار بورس، رشد و گسترش شهرها و بالاخره مثلث سرپینسکی را می توان در این مورد مثال زد. در علم ریاضی فراکتال یک شکل مهندسی است که پیچیده است ودارای جزئیات مشابه در ساختار خود در هر مقیاسی است. میزان بی نظمی در آن از دور و نزدیک به یک میزان است. مثلث سرپینسکی یک مثلث متساوی الاضلاع است که نقاط وسط سرضلع آن به یکدیگر متصل شده اند. اگر این عمل در داخل مثلث های متساوی الاضلاع جدید تا بی نهایت ادامه یابد، همواره مثلث هایی حاصل می شوند که مشابه مثلث اول هستند. ( وحید قبادیان، مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب صص ۱۶۶-۱۶۷)
تعریف فراکتال هندسه ی اقلیدسی – احجام کامل کره ها و هرم ها و مکعب ها واستوانه ها- بهترین راه نشان دادن عناصر طبیعی نیستند . ابرها و کوه ها و خط ساحلی و تنه ی درختان همه با احجام اقلیدسی در تضاد هستند و نه صاف بلکه ناهموار هستند و این بی نظمی را در مقیاس های کوچک نیز به ارمغان می آورند که یکی از مهمترین خصوصیات فراکتال ها همین است . این بدین معناست که هندسه ی فراکتال بر خلاف هندسه ی اقلیدسی روش بهتری را برای توضیح و ایجاد پدیده هایی همانند طبیعت است .زبانی که این هندسه به وسیله ی آن بیان می شود الگوریتم نام دارد که با اشیا مرکب می توانند به فرمولها و قوانین ساده تری ترجمه و خلاصه شوند. فرکتال از کلمه ی لاتین فراکتوس به معنی سنگی نامنظم شکسته و خرد شده است، گرفته شده است . اولین بار فرکتال را دکتر ماندلبروت طی نظریه ای که برای مسائل جهان هستی ارائه کرد و در این نظریه عنوان کرد که جهان هستی بعدی مابین ۲۳/۱-۳۴/۱۱ دارد و تمامی پدیده های طبیعی به نوعی فرکتالهایی می باشند در جهان هستی که برای ما ناشناخته اند.
فراکتال ها انواع عناصری هستند که فرم فضایی آنها صاف نیست .بنابراین “نامرتب ” نامیده شده اند و این نامنظمی آنها به طور هندسی در راستای مقیاسهای گوناگون در داخل هرم تکرار می شوند .هر چیز طبیعی در اطراف ما در اصل نوعی فراکتال است . به این سبب که خطوط صاف و پلانها فقط در دنیای ایده آل ریاضی وجود دارد .در کنار این تئوری هر سیستم که بتواند به صورت هندسی متصور و تحلیل شود می تواند یک فرکتال باشد .جهان در فرم فیزیکی ( مادی ) کلی خود پر هرج و مرج ،ناممتد و نامنظم است اما در پس این اولین ذهنیت و گمان یک نوع دستوری نهفته است که منظم و دارای ترکیبی واضح است . بهترین راه برای تعریف یک فرکتال توجه به صفتها و نشانه های آن است یک فرکتال ” نامنظم ” است . این بدان معنی است که در آن هیچ قسمتی صاف نیست . فرکتال ” خود مشابه ” است و این بدین معنی است که ” اجزا ” شبیه کل هستند . فراکتال ها به وسیله ی ” تکرار ” توسعه می یابند که به این معنی است که تغییرشکل مکرراً ایجاد شده و وابسته به موقعیت شروع است . خصوصیت دیگر آن این است که فراکتال ” مرکب ” است . اما با این حال می توان آن را به وسیله ی الگوریتم های ساده نشان داد و همچنین بدون معنی نیز نیست که در پس عناصر نامرتب طبیعی یک رشته قوانین موجود است .
موزه گوگنهایم در بیلبائو
فرکتال (برخال) چیست؟ ما فرکتال‌ها را هر روز می‌بینیم: درختها ، کوهها، پراکنده شدن برگهای پاییزی روی زمین ، ساحل دریا و … حالا به این تعریف دقت کنید: فراکتال تصویر هندسی چند جزیی است که می‌توان آن را به تکه هایی تقسیم کرد که انگار هر تکه یک کپی از ” کل ” تصویر است . به سختی بتوان باور کرد که چیزی مانند فراکتال‌ها بتواند اینقدر پیچیده و سخت باشد و در عالی ترین سطوح ریاضی به کار رود و در عین حال بتوان به تصویر یک سرگرمی خوب به آن نگاه کرد. اگر بخواهیم بترسانیمتان می‌توانیم بگوییم که هندسه فراکتالی حرکت اشکال در فضا را ثبت می‌کند و یا ناهمواری دنیا و انرژی و تغییرات دینامیک آن را نشان می‌دهد ! اما راستش را بخواهید فراکتال چیز ساده ای است به سادگی ابرها یا شعله های آتش. واژه فرکتال از ریشه ای یونانی به معنای ” تکه تکه شده ” و”بخش بخش” آمده است و به نحوی تعریف ریاضی اش را در خود دارد.
اگر بخواهیم از دید کلی به بحث فرکتال نگاه کنیم آن را می توان به ۳ دسته تقسیم بندی کرد :
۱- هندسه فرکتال : در این قسمت از دید ریاضی به فرکتال نگاه می شود که بیشتر مورد توجه ریاضی دان ها قرار گرفته اما پایه های قسمت های بعدی نیز می باشد ، و تا با عناصر اصلی فرکتال و چگونگی ایجاد این فرم آشنا نشویم نمی توان فرم های مختلف و حجم های مختلف را شناسایی کرد.
۲- فرم فرکتال : قسمت دوم این مقاله است ، با توجه به اینکه ،محصول هندسه فرکتال فرمی است که دقیقاً آن مشخصه های هندسی مربوطه را دارد . در این بخش فرم هایی همچون فرم های درخت ، فرم های مندلبرت ، فرمهای موجود در طبیعت ، ایجاد فرم های رندوم (Random fractal) ، خود متشابهی (self similarity) ، فرکتال در نقاشی ( آثار نقاشانی چون جکسون پالاک ) و … مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
۳- حجم فرکتال (فرکتال در معماری): نتیجه فرم های مختلف می تواند به یک اثر معماری منتج شود لذا در این بخش حجم های فرکتالی و آثار معماری مطرح می شود .
اشکال فرکتالی چنان با زندگی روزمره ما گره خورده که بسیار جالب است. با کمی دقت به اطراف خود، می توان بسیاری از این اشکال را یافت. از گل فرش زیر پای شما و گل کلم درون مغازه های میوه فروشی گرفته تا شکل کوه ها، ابرها، دانه برف و باران، شکل ریشه، تنه و برگ درختان و بالاخره شکل سرخس ها، سیاهرگ و حتی می توان از این هم فراتر رفت : سطح کره ماه ، منظومه شمسی و ستارگان .
البته در بخش فرم های فرکتال این موضوع بیشتر مشهود است به طوری که بسیاری از فرمهای خلقت دارای ساختاری فرکتال هستند .این روزها از فراکتالها به عنوان یکی از ابزارهای مهم در گرافیک رایانه ای نیز نام می برند، اما هنگام پیدایش این مفهوم جدید بیشترین نقش را در فشرده سازی فایلهای تصویری بازی می کنند.فرکتال از منظر هندسیهندسه فرکتالی یا هندسه فرکتال ها پدیده ایست که چندی پیش پا به دنیای ریاضیات گذاشت.
واژه فرکتال در سال ۱۹۷۶ توسط ریاضیدان لهستانی به نام بنوئیت مندلبرات وارد دنیای ریاضیات شد.او در سال ۱۹۸۷ پرفسوری خود را در رشته ریاضیات گرفت.مندلبرات وقتی که بر روی تحقیقی پیرامون طول سواحل انگلیس مطالعه می نمود به این نتیجه رسید که هر گاه با مقیاس بزرگ این طول اندازه گرفته شود بیشتر از زمانی است که مقیاس کوچکتر باشد.از لحاظ واژه مندلبرات انتخاب اصطلاح فرکتال (fractal) را از واژه لاتین fractus یا fractum (به معنی شکسته ) گرفت تا بر ماهیت قطعه قطعه شونده که یکی از مشخصه های اصلی این فرم است ،تاکید داشته باشد . فرهنگستان زبان هم واژه برخال را تصویب کرده و همچنین برای واژه فرکتالی واژه برخالی را تصویب کرده است.واژه فرکتال به معنای سنگی است که به شکل نامنظم شکسته شده باشد.
اما در هندسه :فرکتال از دید هندسی به شیئی گویند که دارای سه ویژگی زیر باشد:
۱-اول اینکه دارای خاصیت خود متشابهی باشد یا به تعبیر دیگر self-similar باشد.
۲-در مقیاس خرد بسیار پیچیده باشد.
۳-بعد آن یک عدد صحیح نباشد (مثلاً‌ ۱٫۵). برای درک بهتر نسبت به مشخصات بالا در فرم هندسی ، بد نیست نمونه ای که شاید تا کنون با آن برخورد کرده باشید مطرح شود :
تصویر بالا ( یک کبوتر ) یک فرم هندسی است که دقیقاً با تعاریفی که در تعریف فرکتال بیان شد، منطبق است یعنی هم دارای خاصیت خود متشابهی و پیچیدگی در مقیاس خرد و نیز عدم داشتن بعد صحیح . تصویر بالا دارای بعدی بین عدد ۲ و ۳ است.
حال به بررسی هر یک در زیر پرداخته شده :
خاصیت خود متشابهی فرکتا لها شیئی را دارای خاصیت خود متشابهی می گوییم: هر گاه قسمت هایی از آن با یک مقیاس معلوم ، یک نمونه از کل شیئی باشد. ساده ترین مثال برای یک شیئ خود متشابه در طبیعت گل کلم است که هر قطعه‌ی کوچک گل کلم متشابه قطعه بزرگی از آن است .همین طور درخت کاج یک شیئ خود متشابه است ،چرا که هر یک از شاخه های آن خیلی شبیه یک درخت کاج است ولی در مقیاس بسیار کوچکتر .همچنین در مورد برگ سرخس نیز چنین خاصیتی وجود دارد.رشته کوه ها ، پشته های ابر ، مسیر رودخانه ها و خطوط ساحلی نیز همگی مثال‌ها‌یی از یک ساختمان خود متشابه هستند.نمونه ای از خود متشابهی در شکل زیر نیز دیده می شود.

فراکتال شکل هندسی پیچیده است که دارای جزییات مشابه در ساختار خود در مقیاسهای متفاوت می باشد و بی نظمی در آن از دور و نزدیک به یک اندازه است .واژه فراکتال مشتق گرفته شده از واژه لاتینی فراکتوس به معنای سنگ است که به شکل نا منظم شکسته و خرد شده .این واژه برای اولین بار توسط بنوت مندل بروت مطرح شد .جسم فراکتال از دوز و نزدیک یکسان دیده می شود .مثلا وقتی به یک کوه نگاه می کنیم شکلی شبیه به یک مخروط می بینیم که روی آن مخروطهای کوچکتر و بی نظمی دیده می شود ولی وقتی نزدیک می شویم همین مخروطهای کوچک شبیه کوه هستند و یا شاخه های یک درخت شبیه خود درخت هستند .البته در طبیعت نمونه های اجسام فراکتال فراوان است مثلا ابرها -رودها -سرخس ها و حتی گل کلم از اجسام فراکتال است .و اگر به ساخته های دست بشر هم نگاه کنیم تراشه های سیلیکان و یا مثلث سرپینسکی نیز فراکتال هستند . و در معماری همیشه نباید نیاز بشر را هندسه اقلیدسی تامین کند .گسترش شهرها نمونه آشکاری از فراکتال است.
خصوصیات اشکال فرکتال
– اشکال اقلیدسی با استفاده از توابع ایستا تولید می شوند ولی اشکال فرکتال با فرآیندهای پویا تولید می شوند.( فرآیندهای پویا, فرآیندهایی هستند که دارای حافظه می باشند و رفتار آنها به گذشته بستگی دارد.)
– اشکال فرکتال دارای خاصیت خود همانندی است. طول این اشیا بی نهایت است که در فضای محدود, محصور شده اند.
– مجموعه های فرکتال, از زیر مجموعه هایی تشکیل شده اند که این زیر مجموعه ها شبیه مجموعه های بزرگتر هستند.
– هندسه فرکتال دارای ساختارهای ظرفیتی بالاست ولی ظرفیت اطلاعاتی اشیای اقلیدسی بسیار محدود و حاوی اطلاعات تکراری است.
– هندسه فرکتال, بیان ریاضی از معماری طبیعت است.
– هر فرآیند تکراری و پویا باعث ایجاد ساختارهای پیچیده فرکتال نمی شود. مکانیزم تولید چنین ساختارهای پویایی, آشوب است. در حقیقت, فرکتال تصویر ریاضی از آشوب است.
رابطه فراکتال و معماری مطالعه هندسه باید به طراح کمک کند به درک بهتری از ساختار فراکتالی چیست؟ جریان جزئیات در پیرامون ما و جهان طبیعی دست یابد. خصوصیت فراکتالی یک ترکیب معماری در تسلسل جالب جزئیات است. این تسلسل برای حفظ جذابیت معماری لازم است. هنگامی که شخص به یک ساختمان نزدیک و سپس به آن وارد می شود همیشه باید مقیاس کوچکتر دیگری همراه با جزئیات جذاب وجود داشته باشد تا معنای کلی ترکیب را بیان کند که این یک ایده فراکتال است. انسانها در روزگار قدیم که در طبیعت می زیستند و مانند انسان دوره مدرن, با طبیعت بیگانه نبودند, معماریشان با نظم طبیعت بود. آنها به این دلیل که در طبیعت رشد میافتند, ضمیر ناخودآگاهشان نیز با نظم طبیعت- یعنی با نظم فراکتال- رشد میافت, در نتیجه مصنوعاتش نیز دارای نطم فراکتال می بود. فراکتال در معماری معاصر به دنبال بیگانگی انسان معاصر با طبیعت و دور شدن ساخته هایش از تشابه با ساختارهای طبیعت, معماران معاصر به دنبال نمود دادن ساختار فراکتال طبیعت در آثارشان هستند. هر چند که این هنوز آغاز راه است ولی ارتباطی جدیدی در زمینه طبیعت و معماری معاصر را نشان میدهد. ارتباطی که انسان مدرن آن را فراموش کرده بود.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

space-place.ir, پایان نامه شهرسازی, پایان نامه معماری, پروپوزال معماری, پروژه شهرسازی, پروژه طراحی شهری, پروژه معماری, تحلیل, تحلیل فضاهای شهری, دانشجو شهرسازی, رساله شهرسازی, رساله معماری, شناخت, شهرسازی, طراحی, طراحی شهری, طراحی معماری, طرح 1 معماری, طرح 2 معماری, طرح 3 معماری, طرح 4 معماری, طرح 5 معماری, طرح 6 معماری, طرح شهرسازی, طرح معماری, طرح نهایی معماری, فرآیند طراحی, فراکتال, فضا و مکان, فضای شهری, کارگاه شهرسازی, مطالعات معماری, معماری, هندسه, هندسه فراکتال

قبل از خرید: توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
بعد از خرید: تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
بعد از خرید: از پنل کاربری محصول خود را دریافت نمایید . برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .

گرافیک فراکتال: شرح، مثال ها، فرمت های، نقاط قوت و ضعف

یک تایید مستقیم - ریاضیات است به معنای واقعی کلمه با هماهنگی، و گرافیک فراکتال نفوذ. علم در ایجاد هر عنصر موجود است، پس از آن نشان دهنده همه زیبایی.

خالق هندسه فراکتال، استاد Malderbrot، در کتاب خود که برنامه بالا است که به سادگی تصاویر تکراری نوشت. این - ساختار هر موجود یا شی در جهان، تحریک و تشجیع و بی جان. به عنوان مثال، DNA اساس یکی از ادغام است. اما اگر کد شروع به تکرار شود، پس از آن مرد به نظر می رسد.

مبانی گرافیک فراکتال

گرافیک فراکتال چیست؟ این یکی یا بیشتر است اشکال هندسی، که هر کدام شبیه به دیگر است. این است که، تصویر تا از قطعات مشابه ساخته شده است.

 • ساختار کوچک اما با اهمیت. که با توجه به بخش کوچکی از کل تصویر، قطعه شبیه به طیف الگو است. زوم تخریب نمی. تصویر همیشه همان مجتمع.
 • هر بخش از این رقم خود مشابه است.
 • یک بعد ریاضی وجود دارد.
 • ساخته شده با استفاده از تکرار.

بسیاری از منشاء طبیعی یا مصنوعی اشیاء با خواص از فرکتال برخوردار است. این سیستم گردش خون انسان و حیوانات، طوقه و ریشه های درختان، و غیره.

گرافیک کامپیوتری فراکتال تبدیل شدن به محبوب زیرا آنها رسیدن به زیبایی و واقع گرایی از طریق یک ساختار ساده با استفاده از تجهیزات مناسب امکان پذیر است. این برای مشخص کردن فرمول درست ریاضی و تعیین تعداد تکرار تنها لازم است.

چگونه برای ایجاد یک گرافیک فراکتال عنصر؟

هندسی، جبری و تصادفی: ایجاد گرافیک فراکتال بسته به طبقه بندی آن متفاوت خواهد بود. با وجود تفاوت، نتیجه همیشه خواهد همان باشد. از آنجا که گرافیک فراکتال هندسه آغاز می شود، شما باید ایجاد آن در مثال مناسب در نظر بگیرید:

 1. شرایط مشخص شده است. این رقم، بر اساس آن به ساخت تمام تصویر.
 2. روش تنظیم. این وضعیت تبدیل می کند.
 3. مطلع هندسه فراکتال است.

به طور معمول، شرایط صفر است که توسط یک مثلث نشان داده است.

اقدامات دیگر با گرافیک فراکتال

هنگامی که عنصر گرافیکی فراکتال با آن ایجاد شده می توانید انواع مراحل اضافی تولید:

 • تاب و رگ به رگ شدن. بنابراین افزایش جزئیات منحصر به فرد از تصویر، و یا آنها را به کاربر را به شکل مورد نظر.
 • شی گروه بندی. به طور معمول این تابع استفاده می شود را به او واگذار مقیاس مورد نیاز است.
 • تبدیل رنگ. تصویر می تواند در هر رنگ نقاشی، مجموعه ای از تن.
 • تغییر شکل کل شیء یا فرد بخش است.

باید به یاد داشت که تصویر گرافیکی فراکتال در نهایت غیر ممکن به پیش بینی. وقتی مثلث است بیش از حد افزایش یافته است، این دیدگاه غیر واقعی است، کاربر تنها یک پنجره سیاه و سفید. هنگامی که بافت مورد نظر شناسایی شده است، همه تغییرات به آن باید به شیوه ای حداقل انجام، به طور مداوم حفظ یک گزینه معتبر است.

برنامه برای تولید

چنین شخصی که گرافیک فراکتال را جذب نمی کند وجود دارد. برنامه های درگیر در ایجاد آن، به نمایندگی در اعداد بزرگ است. بنابراین آن را به درک مناسب برای مبتدیان لازم است.

یکی دیگر از برنامه - فوق العاده فراکتال. آن را در کار حرفه ای متمرکز شده است، مبتدیان دشوار خواهد بود که آن را درک. رابط کاربری نسبتا پیچیده است، اما تولید کنندگان آن را بر روی نمونه ای از معمول فتوشاپ انجام می داد. اگر کاربر به حال برای مقابله با این برنامه، دکمه های به سرعت درک خواهد کرد. ویژگی فوق العاده فراکتال این واقعیت است که نه تنها گرافیک فراکتال به عنوان تصاویر استاندارد و متعارف، بلکه انیمیشن انجام وجود دارد. فرمول برای آماده سازی همراه است، اما کاربر قادر به استفاده از آنها در صورت نیاز خواهد بود.

فرمت های موجود

فرمت های گرافیکی فراکتال تعیین شکل و روش ذخیره سازی داده های فایل. برخی از آنها عبارتند از مقدار زیادی از اطلاعات است. بنابراین، آنها باید فشرده شود. و آن را نه از طریق آرشیو، اما به طور مستقیم در فایل. اگر به درستی آن را انتخاب کنید، سپس انقباض به طور خودکار رخ خواهد داد. چندین الگوریتم برای این روش وجود دارد.

اگر برنامه به کاربر، که بسیاری از است در یک رنگ پایدار، آن را معقول و منطقی به استفاده از است فرمت BMP و PCX. در اینجا آن است که توسط یک دنباله از واحدهای تکرار شونده جایگزین شده است.

بخشی از فرمت جهانی است. این است که، شما می توانید آنها را در اکثر سردبیران را مشاهده کنید. اما اگر کاربر از مهم ترین پردازش کیفیت تصویر است، پس از آن شما نیاز به استفاده از برنامه اصلی.

فرمت های فرکتال توسط مرورگرها پشتیبانی نمی شود. به همین دلیل است که آنها ساخته شده تحول، اگر شما نیاز به آپلود به یک سایت خاص.

زمینه های کاربرد

استفاده از گرافیک فراکتال می توان به نام تقریبا در همه جا. علاوه بر این، این منطقه به طور مداوم در حال گسترش. در این مرحله ممکن است به ذکر زمینه های زیر:

 1. گرافیک کامپیوتری. در واقع نقش برجسته و سایت های طبیعی به تصویر کشیده. این است که در ایجاد بازی های رایانه ای استفاده می شود.
 2. تجزیه و تحلیل بازار سهام. فرکتال استفاده می شود که توجه داشته باشید از تکرار که به دست معامله گران را بازی کند.
 3. علوم طبیعی است. در فیزیک، با استفاده از گرافیک فراکتال فرایندهای غیر خطی مدل شده است. در زیست شناسی، آن ساختار سیستم گردش خون توصیف می کند.
 4. فشرده سازی تصویر به منظور کاهش مقدار از اطلاعات است.
 5. یک شبکه غیر متمرکز. با استفاده از فرکتال ممکن است به ارائه یک ارتباط مستقیم و نه از طریق یک کنترل مرکزی. بنابراین، شبکه پایدار تر می شود.

در حال حاضر، عمل استفاده از فرکتال در تولید تجهیزات مختلف است. به عنوان مثال، این خط لوله در حال حاضر در یک آنتن کاملا دریافت سیگنال های در حال اجرا.

نمونه

نمونه هایی گرافیکی فراکتال از بدوی به عناصر بسیار پیچیده تکراری توزیع شده است. یکی از ویژگی های منحصر به فرد از این نوع است که الگو را می توان به طور کامل از علامت تعجب یا تشکیل درخواست علائم.

ساده ترین مثال ممکن است به ذکر منحنی کخ. در مرحله اول، آن را یک طول خاص ندارد، و آن را بی نهایت نامیده می شود. ثانیا، هیچ کاملا صاف است. بنابراین، آن را غیر ممکن است برای ساخت یک مماس است.

جوانب مثبت و منفی

گسترش آن به تازگی گرافیک فراکتال به دست آورد. مزایا و معایب آن را خیلی مبهم هستند، از آنجا که هیچ مبنای نظری عادی وجود دارد. اصطلاحات و اصول استفاده از آن به طور کامل درک نشده است، با وجود این واقعیت که آنها موثر و کار می باشد.

مزایای استفاده از گرافیک فراکتال چند عوامل عبارتند از:

 1. اندازه کوچک با طراحی در مقیاس بزرگ.
 2. هیچ پایانی مقیاس پذیری وجود دارد، پیچیدگی تصویر می توانید به طور نامحدود گسترش داده است.
 3. بدون ابزار مانند دیگر که به شما اجازه ایجاد اشکال پیچیده.
 4. واقع گرایی.
 5. سادگی در ایجاد شغل.

معایب گرافیکی فراکتال نیز حضور دارند. در مرحله اول، بدون یک کامپیوتر نمی تواند انجام دهد. علاوه بر این، دیگر تعداد تکرار، بیشتر بار CPU. بر این اساس، تنها تجهیزات رایانه ای با کیفیت بالا قادر به برخورد با ساخت و ساز از تصاویر پیچیده است.

شباهت ها و تفاوت بین فرکتال و بردار

وکتور و گرافیک فراکتال بسیار متفاوت از یکدیگر هستند:

 1. برنامه نویسی تصاویر. بردار با استفاده از خطوط از اشکال مختلف هندسی، فراکتال - یک فرمول ریاضی، بر اساس مثلث نهفته است.
 2. در نرم افزار. بردار در همه جا استفاده می شود، که در آن شما نیاز به یک طرح کلی روشن. گرافیک فراکتال تخصصی تر، آن است که برنامه خود را در ریاضیات و هنر پیدا کرده است.
 3. در قیاس. آنالوگ بردار اسلاید و یا توابع را بر روی نمودار می باشد. در این فراکتال - برف یا کریستال.

با وجود تنوع از ویژگی های متمایز این دو نوع گرافیک ترکیبی از کیفیت تصویر. صرف نظر از سطح زوم بدون تغییر باقی مانده است.

سه بعدی، بردار، شطرنجی گرافیک فراکتال در یک چیز مشترک - همه آنها به طور گسترده ای در حل وظایف مختلف کامپیوتر استفاده می شود. برای به دست آوردن یک تصویر واقعا با کیفیت بالا، لازم است به استفاده از هر یک از آنها است.

ویژگی های منحصر به فرد از فرکتال

گرافیک فراکتال بی نظیر است. آن را در نوع خود منحصر به فرد است. در مرحله اول، یکی از طرح های کوچک خود می توانید همه چیز را در یک بار شکل یا تصویر است. اطلاعات در مورد همه فراکتال در دسترس از او خود مشابه است.

در مرکز هر تصویر مربوط به این نوع گرافیک، یک مثلث متساوی الاضلاع است. تمام جزئیات دیگر از تصویر یا بخشی از آن، و یا کاهش می دهد / بزرگ نسخه. این است که، یک عنصر خاص در تهیه پیش نویس از تصویر است.

نتیجه

گرافیک فراکتال بسیار واقع گرایانه می باشد. این اتفاق می افتد، زیرا این اجزا و عناصر به طور مداوم در محیط زیست انسانی پیدا شده است - کوه ها، ابرها، ساحل دریا، پدیده های مختلف طبیعی است. برخی از آنها هنوز هم در همان حالت ایستاده، مانند درختان، مناطق صخره ای. باقی مانده به طور مداوم به عنوان آتش مثل نور سوسو یا خون شعله در حال حرکت از طریق عروق را تغییر دهید.

توسعه فن آوری فراکتال به روز - یکی از شاخه های مترقی از علم است. این است که نه تنها در گرافیک کامپیوتری استفاده می شود. شاید اگر محققان می توانند به ذات خود دریافت کنید، فرد شروع به درک بسیار بهتر جهان است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا